Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

23. 07. 2023: Ádam Tabajdi - fenomén virtuozity

Fenomén virtuozity nie je každému interpretovi vlastný. Týka sa to všetkých nástrojových alternatív a prirodzene aj organovej hry. Samozrejme, sú hráči, ktorí interpretujú náročné, zložité a technicky komplikované diela, no z ich hry nevyžaruje ľahkosť, nadhľad alebo aspoň náznak suverenity. Disponujú možno inými atribútmi, hĺbkou obsahového precítenia, rozvahou, tempovou i mierou dynamických stupňov.
 
 
Ádám Tabajdi je ale organista, ktorému je fenomén virtuozity vlastný, prameniaci nesporne z náročného štúdia na Akadémii F. Liszta v Budapešti. Nomináciou Á. Tabajdiho na festival Kremnický hradný organ sme nadviazali na dlhoročný kontakt s profesormi tejto školy, J. Palúrom, I. Ruppertom, L. Fassangom B. Szabóm i L. Deákom,  ktorí v minulosti na našom festivale koncertovali . Títo profesori úžasnými vlastnými umeleckými úspechmi formujú mladých organistov, aby im otvorili dvere do zložitostí kariéry koncertných organistov. Mladých učia hrať na veľkých organoch s množstvom registrov a farebných kombinácií, kde  príprava výsledného zvuku je alchýmia, čo, kde, kedy a ako miešať, aby výsledný zvuk bol pre poslucháča zážitok. Ádám Tabajdi veľmi rýchlo spoznal nemalé možnosti kremnického organu, neprekvapoval intenzitou zvuku, skôr pôsobivými a štýlovými farbami. Naznačili sme už, že z Akadémie F. Liszta vychádza veľmi silná generácia talentovaných, ctižiadostivých organistov, minuloročný Ágoston Gedai a terajší Ádám Tabajdi určite nie sú jediní, ktorí opúšťajú brány tejto školy, predpokladáme, že o nich budeme ešte veľa počuť. Samotná programová štruktúra Á. Tabajdiho priniesla publiku rad kontrastných diel, Vivaldi/Bachovo Concerto a mol je poslucháčsky veľmi vďačné, talianskou melodikou, ale aj bachovským koloritom, Suita G. Buveta demonštrovala veľmi výrazne poznanie autora, významného švajčiarskeho organistu, o zvukových a technických možnostiach organu, druhá časť programu Vierne a Liszt bola ukážkou interpretačných znalostí a možností, ktoré si Tabajdi odniesol od spomínaných profesorov. Osobitne treba spomenúť Liebestraum F. Liszta, ktorého transkripciu pripravil Á. Tabajdi, pôvodne zvukovo skromnejšiu dynamickú faktúru manuskriptu rozvinul do veľkej, pôsobivej palety farieb, ktorá bola naozaj prekvapením večera.
 
 
Práve preto sme operatívne ako prídavok zaradili Improvizáciu hosťujúceho organistu, vediac, že Tabajdi vie kultivovane využiť zvukové možnosti kremnického organu, a nech v tomto pôsobivom efekte zavŕši svoj kremnický debut.    

21. 07. 2023: Predslov

Na našom festivale sa stalo tradíciou, že každému koncertu predchádza krátky  predslov. Tematicky sa týka hosťujúceho organistu, programu a iných zaujímavostí viažucich sa na festivalový večer alebo aj organové umenie vo všeobecnosti. Témy, ktoré prinášame sú ťažko dostupné v literatúre alebo lepšie povedané, na verejnosti sú málo pertraktované. Naši návštevníci si obľúbili tieto vstupy a očakávajú ich. Jediným problémom, ktorý doteraz nenašiel adekvátne riešenie je zrozumiteľnosť v zadných častiach kostola sv. Kataríny. Preto chceme navrhnúť, aby návštevníci, ktorí si vybrali svoje miesta v zadných radoch, aby počas predslovu prišli do prednej časti chrámu, aby si vypočuli hovorené slovo, aby ho aktívne vnímali. Po jeho skončení sa môžu vrátiť na svoje miesta, vždy dbáme, aby prvé akordy zazneli v pokoji, až potom, keď si každý vybral a zaujal svoje miesto vnímania krásneho organového umenia.    

18. 07. 2023: Ádam Tabajdi z Budapešti - debut

Mladý maďarský organista Ádám Tabajdi patrí k najtalentovanejším umelcom svojej generácie. Aj keď viac si povieme v predslove pred koncertom, už teraz možno spomenúť, že absolvoval asistentskú stáž v parížskom Notre-Dame, koncertoval v najväčších japonských koncertných sieňach a v najväčších maďarských chrámoch. Momentálne si dokončuje doktorandské štúdium na Lisztovej akadémii v Budapešti. Debut Ádama v Kremnici považujú autori festivalu spolu s minuloročným debutom Ágostona Gedaia za nástup novej, veľmi silnej, talentovanej generácie mladých maďarských organistov. Ádam Tabajdi pricestuje vo štvrtok autom z Budapešti, aby sa oboznámil s kremnickým organom a pripravil si registrové koncepcie svojich interpretácií.

16. 07. 2023: Po 1. a 2. premiére - István Nagy

Prvá aj druhá premiéra festivalového programu pripraveného Istvánom Nagyom priniesla poznanie, že festival Kremnický hradný organ vie pripraviť podujatie vysokého medzinárodného štandardu prostredníctvom slovenského umelca. A to treba objektívne zdôrazniť, že Nagy je spoľahlivý a vysoko erudovaný organista, ktorý svoje záväzky, s festivalom dohodnuté zvyčajne rok vopred plní stopercentne. Premiérové programy nevznikali v rovnakom časovom intervale, Guilmantova 5. sonáta bola dohodnutá ako prvá. Hlavne preto, že Nagy toto dielo na festivale už hral a išlo o interpretačný pohľad s niekoľkoročným odstupom. Súbežne bola dohodnutá Suita, opus 5 M. Duruflé. Jedno z najparádnejších, najpôsobivejších, ale aj najnáročnejších diel organovej literatúry Nagy novo zaradil do svojho repertoáru a v rámci festivalu ho hral v osobnej premiére. Prirodzene dodatočne boli zaradené diela P. Hapku, keď došlo k skonu blízkeho spolupracovníka Hapku Juraja Jakubiska. Vybrali sme Beh času a I. Nagy predložil vlastnú transkripciu. V diele samozrejme dominujú melodické línie, aj viacnásobné vo vzájomnom dopĺňaní sa, István Nagy sa s tým skvele vyrovnal, vytvoril gradačnú líniu s  pôsobivými spevnými hlasmi, ktoré krásne evokovali pôvodnú filmovú hudbu v orchestrálnom znení s vokálnym sólom Mariky Gombitovej. V každom prípade tento programový vstup bol našou dôstojnou spomienkou na Juraja Jakubiska. Guilmantova 5. sonáta znela s dávkou suverenity, nadhľadu a skúsenosti z predchádzajúcich interpretácií, nemožno však vylúčiť, že István Nagy tu nájde v budúcnosti iné pohľady na dielo, subjektívne možno lepšie a aktuálnejšie, korešpondujúce viac s akustickými možnosťami koncertného priestoru. Dodáme len, že v 1. premiére znel Guilmant v čiastočne svižnejšom tempe, 2. premiéra priniesla voľnejšie tempo. Svižnejšie tempo bolo možno efektnejšie, to striedmejšie vyjadrovalo viac podstatu architektúry veľkého sonátového cyklu. Predsa len, ide o jednu z najvyspelejších a najzávažnejších foriem hudobných diel a uvažovanie nad tempami, následne nad formovaním motívov, plasticitou motivickej práce a dynamiky priam filozofickým spôsobom je na mieste. Maurice Duruflé, jeho Suita,  opus 5 je klenot organovej literatúry, je to dielo, ktorému skladateľ, ale aj veľkí interpreti vytvorili interpretačný kolorit, ktorého napĺňanie skúsený poslucháč očakáva. Aj v prípade Istvána Nagya sme preto očakávali skvostné farebné obrazy, nálady, niekedy až mystické. Treba podčiarknuť, že skvelé registrové dispozície kremnického organu boli akoby autentickým partnerom diela. István Nagy to náležite využil, niektorých návštevníkov prekvapil, niektorým návštevníkom naplnil očakávania, hlavne v tom, že hrať dielo s tými kompozičnými kvalitami aké prináša Suita, opus 5 je zodpovednosť interpreta. Nielen pred sebou, ale hlavne pred históriou, že hrať klenoty organovej hudby by mali hrať len najlepší a najpovolanejší.
 
 
Dva premiérové festivalové koncerty priniesli zásadné poznanie, že za skvelými organovými podujatiami nemusíme, obrazne povedané, cestovať do Viedne, Regensburgu, Mníchova či Hamburgu, podujatie s vysokými medzinárodnými hodnotovými parametrami vie odznieť aj u nás v Kremnici, ako to bolo teraz na našom festivale, v partnerstve s organistom Istvánom Nagyom.     

15. 07. 2023: Príchod na hrad

Vážení festivaloví návštevníci, vzhľadom na to, že na dnes meteorologické predpovede upozorňujú na možnosť vyšších vonkajších teplôt, prosíme vás, aby ste si na cestu na hrad do kostola sv. Kataríny nechali časovú rezervu.
 
 
Veľmi odporúčame príchod cez Severnú bránu, zo Štefánikovho námestia v centre popod bránu na obrázku,  popri mestskom úrade. Cesta je bez jediného schoda, popísaná je v podkapitole Príchod na hrad.
V každom prípade tešíme sa na vašu návštevu, na každého z vás počkáme, aby ste si mohli pokojne vypočuť skutočne pekný 2. premiérový program Istvána Nagya.
 

10. 07. 2023: 2. premiéra - pozvánka

Písať upútavku na 2. premiérový organový koncert nie je zložité, obzvlášť po tom, akú úžasnú premiéru pripravil István Nagy v rámci otváracieho koncertu. Čo-to sme napísali v predchádzajúcom príspevku, a práve preto môžeme 2. premiérový koncert odporučiť.
 
Hlavne v zmysle nesmierne pútavej programovej zostavy a v neposlednom rade z dôvodu majstrovského výkonu Istvána Nagya. On to jednoducho vie a naše publikum excelentné interpretácie vždy veľmi rýchlo rozpozná a náležite ocení. Premiérový koncert priniesol Nagyovi potlesk, ktorý nie je bežný, bola to poslucháčska spontánna reakcia, po ktorej zákonite prichádzajú dva prídavky. Presné názvy skladieb sú uvedené v našej termínovej podkapitole, upresníme len, že po drobnejšom Prelúdiu na motívy P. Hapku prichádza krásna pieseň Beh času ako spomienka na J. Jakubiska. A potom už znejú dva monumentálne opusy Guilmanta a Duruflé. Druhý premiérový program vám vážení návštevníci odporúčame, radi vás vo festivalovom kostole sv. Kataríny privítame.

09. 07. 2023: 1. premiérový koncert - 2 prídavky

Skutočnosť,  že publikum si po interpretáciách Istvána Nagya vyžiadalo dva prídavky je veľavravným parametrom o umeleckej úrovni 1.premiérového programu festivalu Kremnický hradný organ. Sú fakty, ktoré nemožno zahmlievať a ani spochybňovať, a to,  že Nagy je v súčasnosti náš  najvyhranenejší koncertný a katedrálny organista.
 
 
Úžasný repertoár a obrovské koncertné aktivity ho postavili na piedestál, že ostatní slovenskí organisti, pôsobiaci na Slovensku rezignovali zmerať si umelecké sily s týmto organistom. Iste, máme aj niekoľko šikovných organistov, ktorí ale pôsobia v zahraničí, pre svoju neprítomnosť na Slovensku sú však pre festivalovú prezentáciu ťažko dosiahnuteľní. Považujeme preto za zadosťučinenie, že dlhodobo spolupracujeme s Istvánom Nagyom a mali sme tak možnosť pripraviť veľmi atraktívny, náročný, no mimoriadne hodnotný program. Vyjadrujeme tu subjektívne pohľady na interpretácie, a preto jednoznačne za vrchol večera považujeme interpretáciu Suity, opus 5 Maurice Duruflé ( 1902-1986). Má v sebe síce závany impresionistickéhé pohľadu na hudbu, ale aj úseky nadovšetko temperamentné a akčné. Ak vnímame dielo v celistvosti je to  opus nesmierne vyrovnaný, kontrastný a pôsobivý. Naviac treba dodať,  že Duruflé bol excelentný organista a skladateľský etalón organovej tvorby, detailne poznal zvukové a technické možnosti organu, čo naplno využíval. Napriek tomu, že jeho tvorba nie je až taká stará, má vyhranené interpretačné postupy, vytvorila si tzv. interpretačný štýl či stereotyp viažuci sa na daného skladateľa či priamo dielo. A tu treba spomenúť nesmierne súverénny interpretačný vklad Istvána Nagya, ktorý týmto zavŕšil svoje vystúpenie. Jednoznačne treba spomenúť, že kremnický svätokatarínsky organ svojou vydarenou  registrovou architektúrou a akustickou charakteristikou bol takmer autentickým partnerom organistu. István Nagy hral aj Guilmantovu 5. sonátu a fragmenty z tvorby Petra Hapku uvádzané in memoriam v súvislosti zo skonom Juraja Jakubiska. Z úcty k týmto výnimočným osobnostiam sme považovali za potrebné a adekvátne festival otvoriť ich tvorbou. Festival Kremnický hradný organ 2023 je teda otvorený, s pocitom spokojnosti môžeme uzavrieť, že jeho 1. premiéra nasadila latku umeleckých kritérií veľmi vysoko.    
 
P.S. Viacerí návštevníci sa nás po koncerte pýtali, čo boli spomínané dva prídavky. Uvádzame preto, že prvým bola Toccata Istvána Nagya a druhým prídavkom bol Bach/Vivaldi, 2.časť Adagio z Concerta d mol.

07. 07. 2023: Vstupenky cez internet

Radi by sme dali do pozornosti našim návštevníkom, ktorí majú zakúpené vstupenky prostrednáctvom internetu, že nemusia čakať v rade, kde sú k dispozícii vstupenky pre návštevníkov, ktorí si ich kupujú tesne pred koncertom. Nádvorie kostola, predný aj zadný vchod sa otvárajú o 18.30, vstup do kostola o 18.45.
 
Zadný vchod, tzv. Severná brána je výhodná pre návštevníkov, ktorí prichádzajú autom cez Továrenskú ulicu, rovnako aj pre ostatných, pretože je to bezbariérový prístup na hrad bez schodov.
 
Miesta v kostole nie sú číslované, sú voľne k dispozícii. Akusticky sú výhodné miiesta v prednej časti kostola, pravej strane dominujú viac veľké basové registre organu. Programy sú koncipované na trvanie približne 70 minút, po nich zvykne odznieť prídavok organistu v trvaní približne 5 minút. © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava