Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

11. 07. 2021: Michal Hanuš a jeho výborná 3. symfónia L. Vierna

Hosť druhého festivalového večera pricestoval z Českej republiky, z Kutnej Hory. Magister Michal Hanuš istý čas pôsobil ako organista v kutnohorskom monumentálnom Chráme sv. Barbory, no nás naviac zaujal svojim študijnými pobytmi na Vysokej škole v Stuttgarte a v Oslo. Hudobno-cirkevná prax, tobôž v chráme katedrálno-dómskych rozmerov je pre nás dôležitá, skúsenosti z veľkých akustických priestorov a tomu priliehajúcich organov sú predpokladom úspešnosti cirkevného organistu,  a nie náhodou tento parameter máme v propozíciách nominácií na náš festival. Nás však zaujali kariérne dôležité etapy umeleckého profilu Michala Hanuša, a to,  že popri pražskej AMU sa vybral zbierať nové poznatky v organovej hre do Stuttgartu a Osla. V minulom príspevku sme spomenuli, že z triedy profesora Lohmanna vychádzajú takmer len dobrí študenti, priamy dôkaz sme mali v druhej časti programu, kde Hanuš hral 3. symfóniu L. Vierna a ako prídavok Carillon de Westminster toho istého autora. Bolo evidentné a na prvé počutie jasné, že prof. Lohmann naučil Hanuša hrať suverénne, technicky spoľahlivo a registračne tak, aby interpretácia zodpovedala zvyklostiam interpretácií daného autora a diela. Táto, navonok jednoduchá veta je v organovej hre nesmierne náročná, spoznať štýlové špecifiká autora a následne konkrétnej danej skladby a preniesť tieto poznatky na daný konkrétny organ je úloha, ktorú organista buď nesplní alebo keď ju splní, stáva sa umelcom s vytríbeným zmyslom pre historický štýl. Toto sa v prípade prof. Lohmanna a Michala Hanuša podarilo, z Hanuša sa stal  organista schopný hrať koncertný program kdekoľvek, s parametrami medzinárodnej akceptácie. Toto poznanie o Hanušovej hre znásobuje aj jeho pobyt na vysokej škole v nórskom Oslo, ktorá, čo nie je celkom známe, disponuje vynikajúcimi organovými profesormi, viacerými výbornými organmi, a teda cennou tradíciou v organovom umení.

Dnes je Michal Hanuš profesorom na pardubickom Konzervatóriu a má najlepšie predpoklady odovzdávať svoje skúsenosti adeptom organovej hry. Pre nás je ale dôležité, aby k nám z Českej republiky prichádzali organisti rovnako vzdelaní a koncertne skúsení, ako bol tentoraz Michal Hanuš.     

09. 07. 2021: Debut Mag. M. Hanuša z Kutnej Hory

Len málokedy sa vyskytne taká zhoda či náhoda, že do Kremnice pricestuje koncertovať umelec z družobného mesta Kremnice.
 
 
Mag. Michal Hanuš pricestoval z Kutnej Hory, mesta s podobnou historiou akou sa hrdí Kremnica. Hral v slávnom kutnohorskom chráme sv. Barbory, spolupracoval s rôznymi zborovými telesami, no a predovšetkým absolvoval Vysoku školu v Stuttgarte u prof.dr. Lohmanna, profesora,  z ktorého triedy vychádzajú takpovediac len dobrí absolventi. Do debutového vystúpenia Mag. Hanuša sme zaradili Bachovo Prelúdium a fúgu G dur, jeho vlastnú Suitu pre organ a napokon  veľkú 3. symfóniu L. Vierna. Koncepcia tohto festivalového koncertu tak bude napĺňať tradičné hlavné znaky festivalu Kremnický hradný organ, a to, že hrať má organista veľkej katedrály a program musí obsahovať kompletné cyklické dielo s časťou v sonátovej forme. Magister Hanuš pricestoval vo štvrtok z Kutnej Hory, v piatok si pripravuje registrovú koncepciu interpretácií, v sobotu bude mať skúšku s našim hlavným registrátorom.

04. 07. 2021: István Nagy otvoril jubilejný festival

Dve zo základných diel hudobnej literatúry – Ad nos, ad salutarem undam a Obrázky  z výstavy boli ťažiskovými dielami otváracieho koncertu, ktorý tento raz hral István Nagy. Veľmi dlho sme premýšľali nad koncepciou práve tohto koncertu, aby pri príležitosti otvorenia jubilejného koncertu priniesol organovú klasiku a niečo nové, ktoré sa do organovej literatúry dostalo dodatočné, no má v nej pevné miesto. Ad nos je dnes dielo tradičné, poznáme veľký počet jeho živých interpretácií i nahrávok, do nášho programu bolo zaradené preto, pretože tvorí trvalú súčasť Nagyovho repertoáru. Po odznení terajšej sme si vytvorili jasný verdikt, predovšetkým v tom, že I, Nagy je zrelý umelec, ktorý interpretáciu vytvára v najvyššej možnej miere starostlivosti a pozornosti, v Ad nos sa priam s lekárenskými váhami hral s detailami, nielen motivickými, ale aj farebnými, hľadal nové kombinácie registrov, ktoré vytvárali jeho interpretáciu osobitou. Samozrejmosťou bola formová kultivovanosť, vzájomné tempové miery,  kontrasty a gradácie k záveru. Až sme mali dojem, že po tejto vrchovato kultivovanej a fantazijne bohatej interpretácii nemôže prísť nič. No ale prišlo. Kartinky sme hrali na festivale pred mnohými rokmi raz, nedávno odznela len záverečná Veľká brána kyjevská ako prídavok. Terajšia Nagyova interpretácia priniesla aj nám nové poznanie o možnostiach kremnického organu. Jeho farebno-registrové možnosti sú tak rozsiahle, že ešte aj po 25 rokoch nás tento kremnický inštrument dokáže prekvapiť. Samozrejme, za hracím stolom musí sedieť majstrovský organista, s kvantom diel v repertoári, s množsvom odohraných koncertov a hlavne snahou, priniesť vždy niečo nové. Slovami sa ťažko dá opísať atmosféra interpretácie Kartiniek, snáď slzy na očiach návštevníkov môžu ilustrovať umelecký status koncertu. Naviac môžeme pripojiť reakciu našej dlhoročnej návštevníčky, keď sa chcela podeliť s nami s bezprostrednými dojmami:
 
„Koncert bol užasný ! Kartinky v Ravelovej úprave sú jedno z mojich TOP klasickych diel, v Redute nevynechám žiadnu možnosť si ich vypočuť. V časti Kyjevska brana a v závere mávam vždy husiu kozu až po korienky vlasov. V organovej úprave som dielo počula včera po prvý krát a bol to BRUTÁL. Bola aj husia koza ! “ 
 
 
Pre nás ako autorov festivalu mal tento Nagyov koncert jeden zásadný rezultát: István Nagy sa definitívne vyčlenil zo slovenskej organovej komunity a zaradil sa do komunity medzinárodnej, je to umelec európskeho formátu, ktorého s radosťou označíme ako rezidenčného organistu festivalu. Po všetkých týchto myšlienkach chceme vysloviť presvedčenie, že tento koncert si budeme môcť čoskoro vypočuť v Kremnici opakovane.

02. 07. 2021: Pozvánka

Je nám cťou, že otvárací koncert jubilejného 25. ročníka festivalu Kremnický hradný organ bude hrať István Nagy. Organista, ktorý vystúpil na našom festivale už niekoľko raz a pripravil mimoriadne hodnotné festivalové koncerty. Rad monumentálnych organových diel naštudoval na objednávku festivalu a umenie organovej hry predstavil v tom najvýraznejšom svetle. Skúsené festivalové publikum veľmi skoro vypozorovalo bohatú umeleckú invenciu jeho interpretácií a jeho koncerty sa tak stali mimoriadne obľúbené.  Práve preto je nám cťou pozvať vás na otvárací koncert festivalu s organistom magistrom Istvánom Nagyom.
 
V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou chceme požiadať festivalových návštevníkov, aby do Kostola sv. Kataríny vstupovali s nasadeným rúškom a aby v chrámových laviciach dodržali rozostupy. Pri vchode do kostola bude pripravený dezinfekčný prostriedok na ruky a formulár, kde každý, aspoň jeden zástupca rodiny zapíše svoje meno, telefonický a mailový kontakt. Takýto zoznam musíme uchovávať dva týždne pre prípadné trasovanie.
 
Festival je pripravený, o niekoľko hodín začne fragmentami jemnej, clivej Čajkovského hudby, autentickou lisztovskou Fantáziou a fúgou na chorál Ad nos, ad salutarem undam a monumentálnou suitou Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského. Program hodný vyspelého organového festivalu a rovnako hodný excelentného organistu, za akého Istvána Nagya považujeme. Prijmite preto naše pozvanie, radi vás privítame v kostole sv. Kataríny.  

28. 06. 2021: Posledné prípravy

V centre mesta sa dnes uskutočnili posledné prípravy pred sobotňajšou premiérou jubilejného festivalu Kremnický hradný organ.
 
 
 
Pracovníci s plošinou namontovali pôsobivý pútač, ktorý naozaj naznačuje, že od 3. júla do 14. augusta bude Kremnica centrom organového umenia na Slovensku. Znalci organovej hry aj teraz vyslovili názor, že taký výber organových diel, aký odznie u nás je naozaj výnimočný, organisti, ktorí budú interpretmi budú patriť medzi tých, ktorým patrí označenie špičkoví organoví sólisti.
 
 
Pribudli aj smerovky, ktoré budú navigovať k Severnej bráne hradu, cez Továrenskú ulicu. Príchod cez Severnú bránu odporúčame aj ostatným návštevníkom, je to cesta bez schodov, po kvalitných chodníkoch. Poslednou fázou prípravy bude tohtotýždňové kompletné preladenie chrámového organu, aby znel intonačne bezchybne.

26. 06. 2021: O niečo viac než týždeň

Problematika chrámovej akustiky býva u organových festivalov mimoriadne dôležitá, iné charakteristiky prináša malý chrám, rozdielne charakteristiky sú vo veľkách chrámoch, katedrálach či dómoch. V malých kostoloch býva frekvencia akustických kmitov veľmi sporná, zvuk sa nemá od čoho odrážať a malé organy ani nemajú dostatok sily akustické kmity aktivovať. U veľkých chrámov bývame svedkami opačných fenoménov, prirodzená akustika prechádza častokrát do zvukovo-hučavých javov, kedy kvalita tónu organového registra býva deformovaná a množstvo dozvukov neumožňuje napriek pozornosti a sústredeniu vnímanie drobných artikulácií, hlavne v rýchlych a technicky jemných detailoch. Spomenuli sme dva extrémy, kremnický festivalový chrám je skôr stredný v zmysle akustických dimenzií, zvukovo dobre disponovaný organ dokáže v tunajšom priestore spoľahlivo tlmočiť koncertnú literatúru všetkých historických období. Organ Rieger-Kloss má vyrovnané farebné registre, takže kooperácia organu s možnosťami chrámovej akustiky je veľmi priaznivá. Počas trvania festivalu sme zaznamenali malý útlm akustiky len v prípade návštevnosti nad 350–400 ľudí, keď sa zmenilo znenie organu, jednotlivé registre sa do seba prirodzene nezlievali a každý tón znel akoby samostatne. Festival Kremnický hradný organ umožňuje návštevníkom voľný výber sedadiel, rešpektujeme skutočnosť, že niekto rád  vníma vnútornú chrámovú architektúru,  niekto je v kúte zahĺbený do seba a niekto hľadá optimálne vyznenie nástroja. Podľa našej skúsenosti, nástroj znie najlepšie v prednej časti chrámu, kto preferuje basové tóny organu, ten by mal sedieť v pravej časti chrámu pri pohľade na oltár, ľavá časť prináša skôr diskantové znenie. V každom prípade výber sedadla zásadne nechávame na výbere návštevníka, preto aj tí skalní prichádzajú ako prví, aby mali možnosť výberu. Vstup na hrad býva otvorený vždy 30 minút pred začiatkom festivalového podujatia a vstup do chrámu zhruba 10 minút pred začiatkom. Aj to má svoje zdôvodnenie, veľkým nepriateľom optimálneho intonačného naladenia organu sú teplotné výkyvy v chráme, a preto sa snažíme, aby dvere do kostola nezostávali príliš dlho otvorené. Príkladom sú terajšie horúce dni, keď vnútorná vyrovnaná temperatúra ostro kontrastovala s teplotou vo vonkajšom prostredí. Jubilejný 25. ročník festivalu prinesie naozaj špičkové organové diela, a práve preto sme spomenuli aspoň v základoch problematiku akustiky, aby Kartinky, Widorova Šiesta, Ad nos či Chačaturjanovo Adagio vyzneli pre každého návštevníka čo najoptimálnejšie.

17. 06. 2021: O niečo viac než dva týždne

Festival sa naozaj postupne blíži, návštevníci a priaznivci nás oslovujú žiadosťami o vstupenky. Nie jeden návštevník môže potvrdiť, že vstupenky majú rýchlejšie, než banka uskutoční prevod. Ale o to nejde, každý jeden festivalový koncert prinesie krásny program, v našom  okolí zriedkavý. Hneď úvodný koncert s Obrázkami z výstavy oslovil množstvo návštevníkov, prinesie históriou overené diela, koniec-koncov tak ako aj všetky ostatné festivalové večery. Naozaj nás teší, že naši priaznivci a návštevníci získali  v priebehu 24 rokov trvania festivalu  umeleckú skúsenosť, citlivo vedia zhodnotiť programovú štruktúru i samotnú interpretáciu. A keď sa vyskytne mimoriadne dielo, okamžite reagujú. Obrázky z výstavy (Kartinky) bude hrať podľa našich kritérií najlepší slovenský cirkevný organista István Nagy. Významne sa venuje koncertným aktivitám, vďaka čomu sme ho oslovili s veľkou wagnerovskou trilógiou, viacerými kompletnými symfóniami, je to umelec, ktorý oslovil publikum a naše festivalové publikum jeho umenie výsostne akceptuje. Vnímame množstvo ohlasov na festival, cez rôzne FB portály, z mnohých cítime, akoby sa aj iní slovenskí cirkevní organisti chceli dostať na program Kremnického hradného organu, lenže mnohí píšu len anonymne, nenapíšu konkrétnu ponuku, aký majú repertoár, či hrajú ucelené veľké symfónie, variácie a veľké fúgy, kde hrali v posledných piatich rokoch, či sú ochotní naštudovať dielo na festivalový koncert, otázok pri nominácii je veľa. Pretože na konci dňa sú to autori festivalu, ktorí dávajú svoje mená pod programovú štruktúru a úroveň interpretácie. Kremnické festivalové publikum je tak vyspelé, že postupom času už nevníma, odkiaľ organista pricestoval alebo kde pôsobí, na prvé miesto dáva ponúknutý program a skutočnosť, či ho daný umelec v minulosti oslovil. No a práve Mgr. István Nagy je umelec, ktorého výsadou je plné obsadenie chrámu, návštevníci poznajú jeho excelentné interpretácie a ústretovosť priniesť vždy niečo nové. Preto mu autori festivalu zverili dva programy, diametrálne odlišné, technicky mimoriadne náročné.  

Jubilejný 25. festival sa začne zhruba o dva týždne, autorov festivalu naozaj teší, že návštevníci pricestujú z Liptovského Mikuláša, Rožňavy, Bratislavy, z Brna, o týchto vieme, je nám cťou, že do Kremnice pricestujú z takých vzdialeností. Pricestujú aj z iných miest,  o ktorých nevieme. Vieme ale garantovať pestrosť programov,  ich kontrastnosť, ale i možnosť porovnania interpretácií,  vieme hovoriť o exkluzivite umelcov, ktorí prijali naše pozvanie. Fenomén umenia je nesmierne zložitý a o to Kremnickému hradnému organu vždy šlo.

08. 06. 2021: O niečo viac než tri týždne

Je to už raz tak, Kremnický hradný organ sa bude konať už po 25. raz. Kremnický organový festival už nie je malé dieťa, je to skúsený hráč na umeleckej aréne aj v medzinárodnom porovnaní. Hoci si váži každú konkurenciu a snaží sa prijať každú výzvu, predsa len sa musí vytesňovať od množstva malých, lokálnych festivalov, ktoré nemajú ambíciu rásť, predovšetkým umelecky,  ktoré neprinášajú obohatenie, iba ak ich tvorcom. Kritériom nemôžu byť ani prípadné zahraničné hosťovania organizátorov, pretože množstvo z nich vzniká jedine výmenným spôsobom, pozvanie na výmenu. Kremnický organový festival sa takýmto praktikám zásadne vyhýba a za jediné kritérium umeleckej hodnoty považuje účasť zahraničných organistov v Kremnici. Ak vynecháme Afriku, tak to boli významní organisti z celého sveta, katedrálni umelci, profesori, laureáti najvýznamnejších interpretačných súťaží.
 
Jubilejný ročník sa blíži a samotné mesto to dáva  na známosť. Ako prvá lastovička prišiel plagát do samotného centra mesta pred Mestskú bránu, kde možno vidieť nielen mená umelcov a dátumy, ale aj názvy spriaznených firiem, vďaka ktorým sa festival môže uskutočniť. Je tam aj Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica, ktoré aranžuje informačné pútače po meste.
 
 
Je úžasné, akých obetavých spolupracovníkov má pani riaditeľka Ing. Tileschová, jedni inštalujú vysokozdvižnou plošinou pútač na mestské hradby,
 
 
ďalší kolega šije 10 metrové látkové závesy na Mestskú bránu, ďalšia kolegyňa pripravuje texty do kremnického internetu. Autori festivalu sa starajú o umelecké a organizačné stránky projektu, spomenuté ilustrácie v meste pripravujú pracovníci informačného centra, načim im za prácu naozaj poďakovať.
 
Začiatky festivalových koncertov budú ako zvyčajne o 19. hodine. Hneď o prvý koncert s Ad nos  a Obrázkami z výstavy je veľký záujem. Musorgsky je predsa  len velikán európskej hudby a jeho Kartinky patria k základným dielam hudobnej literatúry. Aj my sme v očakávaní ako sa svätokatarínska chrámová akustika vysporiada s Veľkou bránou Kyjevskou, festivalový organ Rieger-Kloss vie veľmi dobre tlmočiť transkripcie, no väčšina priaznivcov má v pamäti hlavne klavírne znenie a Ravelovo orchestrálne, na rad tak príde porovnanie. Ako sme avizovali, do pozornosti dávame aj minutáž jednotlivých diel, v prípade otváracieho koncertu to bude Čajkovskij 5´ - Liszt 30´- Musorgsky 30ˇ. Samozrejme ide len o orientačné určenie trvania.
 
O niečo málo viac než tri týždne privítame v Kremnici prvých návštevníkov. Tak ako to vždy zdôrazňujeme, tešíme sa na všetky stretnutia a hlavne umelecké zážitky. A nakoniec vždy dodávame, že k dispozícii je non-stop e-mailová adresa
Na všetky otázky radi odpovedáme, pokiaľ sa dá bez zdržania, obratom.  © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava