Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

02. 03. 2012: Prof. Dušan Bill

Profesor Dušan Bill, zbormajster, v súčasností náš najvýznamnejší znalec a interpret cirkevnej hudby. Bolo pre nás zážitkom sledovať profesora Billa ako prednášal koncepciu svojho koncertu, ktorý bude mať duchovné zameranie. Sedeli sme traja, organista magister Vrábel, magister Kowalski a profesor Bill. Prelínanie umeleckej histórie, histórie skladateľov, interpretov, hodnotová znalosť umeleckých diel, do tejto diskusie nás vtiahol prof. Dušan Bill. A akosi samozrejme sme sa zhodli, že duchovný koncert v Kremnici nemôže byť bez Jána Levoslava Bellu, skladateľa, ktorý nielen že v Kremnici dlhodobo pôsobil, ale že svojou tvorbou dosiahol také méty, ktoré by sme dnes označili za európske. Nie náhodou mal Bella živé kontakty s najväčšími umeleckými osobnosťami svojej doby, vzájomná umelecká akceptácia bola zrejme najvážnejším dôvodom. Ak je teda Ján Levoslav Bella hlavnou skladateľskou postavou duchovného koncertu nášho festivalu, tak je to len odrzkadlením našej snahy, že Kremnický hradný organ bude nadväzovať na dávne, kultúrno-historické tradície mesta Kremnica. Prof. Bill je umeleckým garantom koncertu, kde duchovný parameter prináša aj iné skladateľské mená. Hlavne preto, že duchovné zameranie prináša možnosť meditácií, úvah, ba i spomienok, ktoré sú síce individuálne, v umeleckom dosahu sú ale v mnohom všeobecné.
 
 
Profesor Bill koncertoval takmer v celej Európe, v Austrálii, v USA a bude pre nás cťou, keď ho 15. júla privítame v sakrálnych priestoroch kostola sv. Kataríny.
 
 
                Prof. Bill počas skúšky so zborom ADOREMUS

26. 02. 2012: Espen Melbø

Mladý, sympatický a nesmierne ambiciózny nórsky organista Espen Melbø pripravuje pre náš festival interpretácie dvoch veľkých organových opusov, Sonáty č.17 J. G. Rheinbergera a Symfonickej fantázie a fúgy, op. 57 Maxa Regera. Medzi ne zaradil Espen ešte Predohru k opere Majstri speváci z Norimbergu R. Wagnera, v excelentnej transkripcii E. H. Lemara. Reprezentatívny, umelecky veľmi hodnotný program bude ozdobou nášho festivalu. 

S nórskym umelcom sme sa pracovne stretli v Lipsku, pretože po štúdiách u Prof. Boysena v Oslo si dokončuje vysokoškolské štúdiá na prestížnej Univerzite pre hudbu a divadlo F. Mendelssohna-Bartholdyho, v triede Prof. Stefana Engelsa. Okrem dramaturgie jeho recitálového vystúpenia sme dohodli ďalšie detaily jeho umeleckej cesty do Kremnice. Z Lipska pocestuje najprv do Viedne a potom do Kremnice, na spiatočnej ceste sa zastaví v Zurichu. Z mladého umelca je už teraz svetobežník, cez leto sa ani nedostane do svojho rodného Lillehammeru.

10. 02. 2012: Kremnický hradný organ 2012 - Vítame Vás !

Vážení priatelia organového umenia, milí priaznivci festivalu Kremnický hradný organ !
 
Vítame Vás na stránke o 16. ročníku festivalu, sme radi, že sa stretávame na mieste, kde bude uverejnených najviac informácií, aktualít, fotografií, programov a faktov o aktuálnom ročníku.
 
Festival sa uskutoční v dňoch ako je  uvedené na podstránke Program. Tento ročník sa teda uskutoční tak ako doposiaľ, vždy v nedeľu o 18. hodine. Jednotlivé programy sa postupne aktualizujú, programy  Silvie Márquez, Petra Frisée, Thomasa Nippa a Manuela Tomadina sú už definitívne pripravené. Všetky charakterizuje príklon k veľkým organovým kompozíciam, dielam, ktoré sú určené pre veľký organ. Symfonický charakter programov bude preto aj teraz najvýraznejšou črtou nášho festivalu. Doplnia ho virtuózne hráčske schopnosti hosťujúcich umelcov, minimálne také, na aké sme boli počas doterajších 15 ročníkov zvyknutí.
 
 
Slávnostný otvárací koncert festivalu bude hrať Prof. Silvia Márquez zo Španielska
 
Festival Kremnický hradný organ bol doteraz vždy tak koncipovaný, aby prezentoval moderné organové interpretácie, diela, ktoré významne obohatili organovú literatúru a umelcov, ktorí svojími interpretáciami zaraďujú náš festival medzi významné, umelecky dôležité podujatia. V minulosti sme pripravili oratoriálny program s Requiem Wolfganga Amadea Mozarta a program, ktorý v komornej podobe predstavil organové transkripcie diel Petra Hapku a Karla Svobodu. Takmer všetky programy boli teda sólistické, s akcentom na virtuózny a výrazový prejav.
 
Nadchádzajúci 16. ročník bude trochu iný, prinesie akcent aj na duchovný rozmer organového umenia, predstaví diela, ktoré pri svojom zrode boli adresované liturgickým cieľom. Samozrejme, že akokoľvek chápeme organové umenie generačne aktuálne, svoje historické jadro má v sakrálnom prostredí ako prostredník a spolutvorca duchovného posolstva, pričom silu svojho pôsobenia zvýrazňuje v spojení s ľudským hlasom. Chrámový priestor – Kostol sv. Kataríny a excelentný organ vytvárajú autentické prostredie pre tlmočenie myšlienok koncertu "Duchovné posolstvo organového umenia". Umeleckými aktérmi budú Spevácky zbor Adoremus so zbormajstrom Prof. Dušanom Billom a organista Marek Vrábel. Motto koncertu je "Hommage à parents."
 
 
 
Festival Kremnický hradný organ 2012 sa začne 8. júla a my budeme radi, keď nám budete svoje podnety a otázky adresovať najlepšie prostredníctvom e-mailovej adresy organ@kremnickyhradnyorgan.sk. Nadovšetko nám však bude cťou privítať Vás na festivalovom kremnickom Mestskom hrade, v kostole sv. Kataríny.
 
Mgr.art. Renata Košťálová - Mgr.art. Stanislav Kowalski
autori festivalu
 
 
Spoluorganizátorom festivalu Kremnický hradný organ je Asociácia pre európske umenia. Toto občianske združenie bolo notársky zaregistrované ako oprávnený prijímateľ podielu 2% z odvedenej dane. Aj touto cestou Vás chceme požiadať o poukázanie uvedeného príspevku.
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
 

04. 09. 2011: Coda II

 
Jubilejný 15. ročník Európskeho organového festivalu Kremnický hradný organ 2011 sa skončil. Priniesol mnoho poznania, skvelé umelecké zážitky, účasť umelcov zo šiestich európskych krajín a USA. Hodnotenie prináleží návštevníkom, pretože im bola venovaná bohatá mozaika interpretácií, náročných virtuóznych výkonov, ale aj zriedkavých skutočností, keď americký organista pricestoval na jeden koncert do Európy, do Kremnice. Autori festivalu nikdy nepreferovali jedného umelca a aj v jubilejnom roku sa pre novinárov vyjadrili: „Napriek rôznorodosti vynikajúca umelecká kvalita, veľmi dôstojná vizitka k 15. výročiu festivalu.“ Ocenením pre autorov je návštevnícka spriaznenosť, nevynímajúc účasť veľvyslancov a ďalších zástupcov diplomatických misií, ako aj akceptácia festivalu špičkami súčasného organového umenia, nielen v európskom, ale aj svetovom kontexte.
 
Festival napĺňa ciele autorov, prezentovať organistov významných katedrál, profesorov univerzít a víťazov dôležitých medzinárodných súťaží. Festival nie je tvorený na základe reciprocity umeleckej výmeny, ale na báze umeleckých hodnôt, ktoré preferujú autori festivalu. Mnohí zo zúčastnených umelcov postrehli túto tvorivú metódu a ocenili ju. Rovnako ocenili umelecký rast festivalu, keď z festivalu regionálneho zamerania sa stal projekt s európskym zameraním a významom.
 
Autori festivalu sa zamýšľajú nad mnohými detailmi, ktoré sa spájajú s festivalom. Oceňujú nápadité pútače, ktoré pripravili pracovníci Mestského úradu, oceňujú excelentné ubytovacie služby partnerského zariadenia, no predovšetkým oceňujú ústretovosť pracovníkov Múzea mincí a medailí počas záverečných príprav na každý festivalový koncert.
 
Je prirodzené, že pozitívne dojmy sa niekedy striedajú s menej príjemnými, no autori festivalu veria, že aj tieto detaily sú riešiteľné, často s minimálnymi nákladmi. Medzi tieto patrí na prvé miesto absencia informačnej návesti, upozorňujúcej na odbočenie z rýchlostnej cesty R1 do mesta Kremnica. Na rozdiel od pôvodného značenia Slovenskej správy ciest, v terajšom modernejšom stave sa na rýchlostnej ceste ani raz nevyskytuje označenie Kremnica. Európske zvyklosti a historický význam Kremnice takéto upozornenie priam vyžadujú.
 
Náročnejšie, tým viac očakávanejšie je zlepšenie stavu komunikácií v centre mesta Kremnica, ako aj nového vzhľadu Štefánikovho námestia. Budúcoročných festivalových návštevníkov istotne poteší, keď ich perla slovenských banských miest privíta v krajšom šate.
 
Veríme, že jubilejný 15. organový festival Kremnický hradný organ naplnil očakávania festivalových návštevníkov. Autori festivalu ďakujú za vytvorenie krásnej festivalovej atmosféry, umelecky inšpirujúcej a veľmi poučnej. Všetkých spájali úžasné umelecké výkony organistov, náročnosť dramaturgie koncertných programov, pozornosť a sústredenosť poslucháčov – teda atribúty závažných medzinárodných festivalov organového umenia.
 
Mgr. art. Renata Košťálová – Mgr. art. Stanislav Kowalski  
  autori festivalu  

04. 09. 2011: Coda I - Franz Liszt

Fakticky o krátku dobu ( 22. októbra ) si pripomenieme 200. výročie narodenia velikána európskej hudby Franza Liszta.

Autori festivalu príliš neakcentovali toto výročie, pretože za dôležitejšiu považujú skutočnosť, že dielo tohto skladateľa sa stalo trvalou súčasťou našich festivalov. Viackrát sa uskutočnili paralelné interpretácie, aby návštevníci jedného festivalu mohli porovnať interpretácie toho istého diela. Ostáva skutočnosťou, že organová tvorba Franza Liszta predpokladá umelcov virtuózne disponovaných, s umeleckým nadhľadom a zmyslom pre architektúru hudobného diela. A takýchto na našom festivale vždy nájde, naviac, Liszt u nás zaznieva v nemeckom, maďarskom, talianskom, jednoducho európskom pohľade. Aj tohto roku zneli Lisztove skladby, na štyroch zo siedmich koncertov, v celkovej minutáži presahujúcej jeden recitál. Návštevníci si vypočuli diela Orfeus, Fantázia A dur, Consolacia Des dur, Funerailles, Fantázia a fúga na B-A-C-H a "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen..." a autori festivalu sú presvedčení, že prezentácia týchto diel dôstojne  pripomenula výročie narodenia Franza Liszta.

04. 09. 2011: Naši spolupracovníci (3)

Tento ostrý, no pritom tajomný pohľad patrí magistrovi Vladimírovi Kubovčíkovi. Osobnosti významnej v kontexte slovenského hudobného umenia, no v spojitosti s našim festivalom osobnosti s prekvapujúco inou aktivitou.
 
 
Väčšina kultúrne orientovaných návštevníkov vie, že V. Kubovčík bol sólistom operného súboru Slovenského národného divadla. Jeho sonorný bas očaroval v mnohých basových postavách, nezabudnuteľná je jeho kreácia Gremina v Čajkovského opere Eugen Onegin. Naopak, málokto vie, že Mgr. Kubovčík vyštudoval strednú školu technického zamerania a jeho odborom bol a aj v súčasnosti je tlačiarenská technika. S prácou Mgr. Vladimíra Kubovčíka sa stretávajú návštevníci festivalových koncertov od vzniku festivalu, pretože z jeho tlačiarenskej dielne vyšli všetky festivalové bulletiny, ktoré sú ozdobou nášho festivalu. Prakticky všetci festivaloví návštevníci mali v rukách festivalový bulletin nevediac, že ho vyrobil široko rozhľadený, erudovaný umelec a zručný tlačiarenský technik, náš významný spolupracovník. Vďaka Vám, pán magister Kubovčík !

23. 08. 2011: Prof. Kent Tritle - majster organovej hry

Ozvenu na záverečný koncert jubilejného 15. ročníka európskeho organového festivalu Kremnický hradný organ prinášame so 48 hodinovým oneskorením. Hlboký umelecký a emotívny zážitok by poznamenali informácie o koncerte. Ak bude tento text neskôr pozmenený, tak len preto, že Kentovo vystúpenie v nás rezonuje a zatriediť si množstvo vnemov je naozaj náročné.
 
 
Prof. Kent Tritle pred koncertom
 
Tak teda po poriadku: profesor Tritle zastáva tri významné umelecké posty v New Yorku. Je organistom New York Philharmonic, profesorom na Juilliard School, hudobným riaditeľom a zbormajstrom diecéznej katedrály mesta New York. Tieto exkluzívne pozície vyžadujú nie len excelentného organistu, zbormajstra, manažéra a učiteľa, ale predovšetkým rozhľadeného umelca. A tento umelec prijal naše pozvanie hrať na záverečnom koncerte festivalu.
 
Kent Tritle zaujal hneď koncepciou programu, prvú polovicu venoval americkej tvorbe plnej nálad, farebných kontrastov a motívov. Tieto diela odzneli prvý raz na Slovensku, nemuseli každému imponovať, no v každom prípade obohatili naše poznanie o americkej organovej tvorbe, oživili európsky programový stereotyp.
 
To najdôležitejšie prišlo v druhej časti programu, keď profesor Tritle hral 94. Psalm Juliusa Reubkeho, historicky jedno z najdôležitejších diel organovej literatúty, dielo nesmierne technicky náročné, zvláštne svojou architektúrou, gradáciou a jasným organovým jazykom. Tu sme spoznali Tritlovu fantáziu, temperament a brilantnú techniku. Publikum vnímalo Tritlovu hru ako samozrejmosť, lebo len majstrovská hrá pôsobí jednoducho, prirodzene. Kent Tritle pridal ešte tretiu dimenziu, reagoval na vnímanie divákov, držal ich v napätí a sústredení.
 
 
Keď po záverečnom akorde predstúpil pred publikum spoznal, že naše festivalové publikum je veľmi vyspelé a vie oceniť majstrovskú hru. S publikom komunikoval mimikou, úsmevom, pohybmi i prídavkami. Potlesk, záverečná fáza koncertu bola nielen vďaka Kentovi Tritlovi, ale aj pôsobivá forma záveru koncertu.

19. 08. 2011: Prof. Tritle pricestoval na Slovensko

Dnes o 13.30 hod pricestoval z Viedne do Bratislavy Prof. Kent Tritle, jedna z najväčších osobností súčasného organového a zborového umenia v USA. Pricestoval z New Yorku s medzipristátim v Bruseli. Do Kremnice cestuje našou klasickou cestou, autobusom a taxi cez Viedeň, Bratislavu a Žiar nad Hronom do dejiska festivalu.
 
 
Za nesmierne dôležitú považujeme skutočnosť, že profesor Tritle pricestoval kvôli jedinému koncertu do Európy, kremnickému, aby zavŕšil jubilejný 15. ročník festivalu.
 
Koncertu sa zúčastnia zástupcovia diplomatického zboru z Bratislavy, ako aj návštevníci z celého Slovenska a zahraničia. Autori festivalu považujú za ocenenie, že umelec v takom vysokom postavení venuje svoje umenie a čas festivalu, a teda návštevníkom projektu Kremnický hradný organ. © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava