Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

23. 07. 2012: Ako to vlastne je

Na festivale Kremnický hradný organ koncertovali organisti naozaj zvučných mien, John Scott z Veľkej Británie, Lionel Rogg zo Švajčiarska, Kent Tritle z USA, Peter Planyavsky z Rakúska a mnohí iní, v podstate by sme ani nemali menovať jednotlivých umelecov, pretože každý jeden svojim dielom prispel k dobrému menu festivalu a obohatil umelecké poznanie návštevníkov. Je samozrejmé, že každý koncert nemôže byť obsadený takýmito hviezdnymi osobnosťami a že ostatné podujatia pripravujú umelci, ktorí raz prevezmú alebo aspoň majú ambíciu prevziať posty po tých najväčších a najznámejších.
 
 
Aj Peter Frisée je jeden z tých, ktorý bude chcieť byť lepší ako jeho profesori na Viedenskej univerzite. Nateraz, niekoľko málo rokov po promócií hrá brilantne, s umeleckým nadhľadom. Pre kremnický festival si vybral nadmieru náročný program, ktorý bol skúškou ohňom publika i samotného interpreta. Na programe boli totiž obsahovo náročné diela francúzskej literatúry, ktoré prezentovali najvyšší status tohto umenia vo Francúzsku, diela, ktoré otvárali vnútorný svet svojich tvorcov, predstavovali psychiku, filozofiu a životnú skúsenosť. Friséeho program nebol prechádzka ružovou záhradou, bol to ťažky a komplikovaný román, ktorý priniesol nejednému poslucháčovi myšlienkový boj, konfrontáciu nálad i pocitov. Verme, že na konci tohto nie ľahkého vnímania videl každý nejaké pozitívum. Ak by to bolo konštatovanie majstrovstva a umeleckej hodnoty, potom koncert svojim zameraním splnil svoje poslanie. A nehodno zabudnúť, že Duprého Symfonické pašie sa nehrajú hocikde, hocikým a hocikedy. Friséeho program bola určite perla, ktorá v modernom názvosloví vyznieva ako imidžovka, a tú by  mnohí brali všetkými desiatimi.
 
Nasledujúci koncert Prof. Thomasa Nippa, organistu najväčšieho cirkevného chrámu Lichtenštajnska, v Balzers, prinesie vrcholné diela romantizmu. Diela melodicky a harmonicky nesmierne bohaté, s krásnym jemným, ale aj mohutným zvukom kremnického organu. Hoci ani tu asi nebude možné hovoriť o ružovej záhrade, romantická duša poslucháča si týmto programom príde určite na svoje. 

18. 07. 2012: Organista Peter Frisée - náš rakúsky objav

Tretí festivalový koncert ponúkne návštevníkom lahôdky organovej literatúry, diela velikánov francúzskeho organového umenia Duruflé, Alaina a Dupré. Všetci traja boli umelcami, ktorí sa zapísali do dejín organového umenia, boli slávnymi organistami, profesormi, skladateľmi. Duruflé bol asistentom v Notre-Dame a titulárnym organistom v St. Étienne-du-Mont, Dupré pôsobil v St. Sulpice a Alain napriek krátkemu životu vo viacerých významných pozíciách. Všetci traja patria k tým francúzskym organovým umelcom, ktorí vytvorili zo svojej krajiny veľmoc organového umenia. Boli to, v prenesenom slova-zmysle, beethovenovsko-mozartovské typy umelcov, teda také, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývin organového umenia v 20. storočí.
 
Interpretom francúzskeho programu bude mladý rakúsky organista Peter Frisée, absolvent viedenskej Hudobnej univerzity.
 
 
Tohto mladého organistu sme náhodou objavili na jednom z jeho koncertov v Linzi a hneď prvý dojem z jeho hry bol impulzom, aby sa stal našim festivalovým hosťom. To sa stalo minulý rok a jeho suverénny umelecký výkon bol dôvodom pre jeho opätovné pozvanie. Medzi tým bol pozvaný aj na mladý ambiciózny festival Bachtribute do Banskej Štiavnice, a tak slovenské kultúrne prostredie sa stalo pre tohto umelca jedným z dôležitých. Súčasné rakúske interpretačné umenie má v tomto organistovi skvelého reprezentanta a náš kremnický festival záruku umeleckého prínosu.

16. 07. 2012: Pôsobivý zborovo-organový koncert

Nateraz zrejme len to najdôležitejšie - správa ku koncertu 15. júla 2012:
autori festivalu vyjadrujú obdiv a vysoko hodnotia umeleckú hodnotu koncertu duchovnej hudby. Interpretačný tým - zbor Adoremus so sólistkou Miriam Garajovou, organista Marek Vrábel a zbormajster Dušan Bill pripravili interpretácie, ktoré svojim charakterom je potrebné zaradiť do radu medzinárodne akceptovateľných umeleckých artefaktov. Samotný festival nanovo umiestnili do prostredia, kde partnermi sú len najvyspelejšie umelecké projekty podobného hudobného zamerania. Atmosféra tvorivého prostredia, sústredenosť publika a samotný ohlas naznačujú, že zborovo-organový festivalový koncert slovenských interpretov bude nadlho rezonovať v pamäti zúčastnených.

 
Niekoľko poznámok ku zborovo-organovému koncertu:
 
Kritický, či sumarizačný pohľad alebo hodnotenie nemožno vyjadriť nikdy okamžite. Možno pripustiť alternatívu, že prvý dojem alebo prvé pocity bývajú vždy najdôležitejšie alebo najpôsobivejšie. Objektívnejšie zhrnutie by však malo vylúčiť príliš subjektívny pohľad na umeleckú tvorbu, preto v hierarchii dôležitosti kladieme na prvé miesto kompaktné a homogenné vyznenie programu. Dramaturgický tvar, ktorý pripravil zbormajster Dušan Bill nepoukazoval na výraznejšie pôsobenie toho-ktorého diela, dokonca aj relatívne populárnejšie ladené dielo Ave Maria J. L. Bellu stálo veľmi kultivovane v zostave vážnych duchovných opusov ako Stabat Mater, Requiem či Te Deum. Aj jediná predstaviteľka absolútnej hudby Sonáta-fantázia d mol svojou tóninovou, charakterovou a výrazovou príbuznosťou stála disciplinovane v dramaturgicky kompaktnom celku, ktorý nevykazoval silné ani slabé miesta, nepreferoval populárne alebo menej populárne dielo, nevykazoval ani znaky gradácie, čo v tomto prípade nebolo na škodu veci. Výsledný dramaturgický tvar jednoznačne prekvapil svojou suverénnosťou.
 
Interpretačné výkony naväzovali na vyrovnané kompozičné tvary. Zbor Adoremus pripravil všetky opusy duchovnej hudby s najväčšou zodpovednosťou. Obdivuhodne vedel eliminovať akustické špecifiká kremnického chrámového prostredia, keď niektoré diela spieval z predoktárneho priestoru a niektoré z priestoru chóru. Z pohľadu publika tak pripravil nové zvukové tvary, keď súznenie zboru a organu pred publikom a nad publikom vykazovalo zaujímavo rozdielne hodnoty, pričom za najdôležitejšie treba považovať zisk zvukovej bohatosti a kontrastu. Organista Marek Vrábel sa citlivo zúčastňoval spolusúhry s vokálnym telesom a v celkovom pohľade bol vyrovnaným partnerom. Podobne možno hovoriť o sólovej interpretácii Bellovej Sonáty-fantázie, keď náš terajší pohľad naväzuje na naše poznanie Vrábelových interpretácii v minulosti. Vrábel dostal úlohu hrať Bellovu Sonátu aj preto, aby na najlepšom slovenskom koncertnom organe zvýraznil gradačné línie, farebné odtiene a dynamické stupne Bellovho diela v novej akustickej pôsobivosti.
 
Prekvapením koncertu bol kultivovaný výkon speváčky Miriam Garajovej v sólových partoch Requiem J. L. Bellu. Dynamická bohatosť jej vokálneho prejavu, frázová suverénnosť a osobnostný umelecký vklad boli tými hodnotami, ktoré sme síce očakávali, ale nevedeli, že zarezonujú v takej dokonalosti. V budúcnosti nebude preto pre nás prekvapením, keď po tomto kremnickom medzinárodnom fóre Garajová prekvapí aj na podobných fórach v zahraničí.
 
Hlavného tvorcu koncertu Prof. Dušana Billa charakterizujeme ako najrozhľadenejšieho znalca cirkevnej hudobnej interpretácie na Slovensku. Aj po jeho kremnickom koncerte toto konštatovanie musíme zopakovať. Vo vzťahu ku zboru Adoremus stojí dominantne v popredí jeho umelecký a pedagogický vklad. Obdivuhodne pôsobila vzájomná motivácia členov zboru so zbormajstrom, citlivé intonovanie a frázovanie a dôsledná charakterizácia kontrastných častí diel. Ak aj v budúcnosti bude spolupráca Adorema a Billa pokračovať, tak potom ich interpretačné výkony treba hodnotiť len umelecky profesionálnymi parametrami. Kremnický koncert týchto umelcov musíme preto  označiť za taký, ktorý možno bez obáv zasadiť do vyspelého západoeurópskeho kultúrneho prostredia.
 
 
 
 
           Autentický pohľad na festivalové publikum 15. júla 2012

13. 07. 2012: Zbor ADOREMUS, Marek Vrábel, Dušan Bill

Prípravy na vystúpenia váčších hudobných zoskupení v sakrálnych priestoroch sa spájajú vždy s priestorovými a akustickými skúškami, pretože charakteristika tónových dozvukov a súhry je v každom kostole iná. Organista Marek Vrábel pricestuje preto do Kremnice už v piatok, aby si pripravil registrovú dispozíciu pre veľký opus Jána Levoslava Bellu. Spevácky zbor Adoremus bude mať akustickú a priestorovú skúšku od nedeľného poobedia, pretože musí spoznať akustické špecifiká priestoru pre a capella interpretácie a tiež pre súhru s organom. Hlavne druhá alternatíva vyžaduje tvorivý nadhľad, aby sústredenosť a schopnosť umeleckej spolupráce boli hlavnými tvorivými prostriedkami členov veľkého interpretačného celku.
 
Predpokladá sa, že zborovo-organový koncert nášho vokálneho telesa ADOREMUS, organistu Mareka Vrábela a zbormajstra Dušana Billa bude jednou z umeleckých dominant tohtoročného festivalu.

12. 07. 2012: Výnimočný koncert - duchovným zameraním i umeleckým obsadením

Pri príchode na kremnický Hrad celkom prvých návštevníkov
 
 
popod pôsobivo vyzdobenú mestskú bránu Barbakan
 

 
a po sympatickom umeleckom výkone španielskej organistky Silvie Márquez
 

 
bude festival pokračovať  výnimočným koncertom.
 
Hoci desiatky predchádzajúcich organových recitálov mali svoju dominantu vo virtuóznej organovej hre a tomu prináležiacej kompozičnej úrovni skladieb, autori festivalu zaradili do programu tentoraz monotématicky zameraný program, ktorého mottom je "Posolstvo duchovnej hudby, úloha organu v tomto druhu umenia a jeho spojenie so spevom". Ide o veľké témy, bohato opradené históriou. Nie náhodou si organ našiel svoje miesto v sakrálnych priestoroch, pri bohoslužobných obradoch, nie náhodou sa stal spev súčasťou takmer všetkých bohoslužieb, nie náhodou vzniklo pre túto oblasť umenia množstvo hudobnej literatúry. Zrejme preto, že organ má nezameniteľnú schopnosť tlmočenia a prenosu myšlienok, emócií a symbolov. A spolu s ľudským hlasom, ktorého spievané myšlienky nemožno nijako oklamať prináša a vytvára atmosféru ľudskej dôstojnosti, jedinečnosti a úcty.

Bonusom týchto výnimočností bude prezentácia tvorby Jána Levoslava Bellu, skladateľa, ktorý dlhé roky pôsobil v Kremnici, ktorý už vo svojej dobe dosahoval ocenenia európskymi umeleckými autoritami.

Interpretmi druhého festivalového večera budú umelci špecializujúci sa na oblasť duchovnej hudby, slovenský spevácky zbor Adoremus so sólistkou Angelikou Zajícovou a organista Marek Vrábel. Umeleckým garantom a zbormajstrom bude v súčasnosti naša najvýraznejšia osobnosť hudobno-cirkevných interpretácií Prof. Dušan Bill.

09. 07. 2012: Perfektný úvod festivalu - Prof. Silvia Márquez

V predchádzajúcej správe sme naznačovali, že otvárací koncert Prof. Márquez je spojený s veľkým očakávaním. Toto pramenilo z nášho poznania o veľmi vysokom štandarde španielskych organistov, minimálne tých, ktorí koncertopvali v Kremnici v rámci nášho festivalu. Silvia Márquez je suverénna umelkyňa, disponujúca obdivuhodnou prstovou i pedálovou technikou a navyše obrovskou fantáziou pri tvorbe registrovej (farebnej) koncepcie svojich interpretácií. V minulých správach sme tiež naznačovali, že do Kremnice prichádzajú hrať len najvýraznejší z výrazných. A Prof. Márquez je výrazná práve v tom, že vie využiť všetky farebné a dynamické odtiene, ktoré jej svätokatarínsky organ poskytuje.A naviac svojou brilantnou technikou dokonale preveruje technický stav nástroja. Silvia Márquez neprekvapila, ale skôr vrchovato naplnila naše očakávania. A preto je na mieste jej opätovné pozvanie, pretože táto organistka nám má ešte čo povedať.
 

05. 07. 2012: Prof. Silvia Márquez pricestovala

Hosť otváracieho koncertu, Prof. Silvia Márquez vo štvrtok poobede pricestovala na Slovensko.
 

01. 07. 2012: O 7 dní sa začne festival

Vážení festivaloví priatelia, milovníci organového umenia !
 
O sedem dní sa začne Európsky organový festival Kremnický hradný organ. Bude to už jeho 16. ročník, čo je určite prínosné konštatovanie. Za významnejšie ale považujeme skutočnosti, ktoré by sa mali zvýrazniť. Keďže za 16 rokov bolo na Slovensku postavených niekoľko nových organov s modernými technickými parametrami je vždy prirodzené, že veľkosťou podobné nástroje sa porovnávajú, hľadajú sa pozitívne špecifiká, ale aj negatíva, ktorým sa komplikovaná stavba organu nikdy nevyhne.
 
Pri takejto celkovej sumarizácii nám vychádza fakt, že kremnický hradný organ je jeden z najlepších nástrojov na Slovensku a veta "Priestor a organ tvoria jedinečnú kombináciu, ktorá sa nikde inde na Slovensku nevyskytuje" - toľkokrát citovaná na internete stále platí. Základom je skutočnosť, že svätokatarínsky nástroj je inštalovaný v akusticky priaznivom gotickom prostredí, s primeranou vnútornou veľkosťou kostola, správne koncipovanou veľkosťou organu a rozmiestnením jednotlivých registrov. Priaznivým faktorom je architektonická dispozícia kremnického hradného kostola a vonkajšia prírodná scenéria.  Z uvedeného nám vyplýva, že kremnický organ patrí k tomu najlepšiemu čo na Slovensku máme. Nástroj je pravidelne čistený, je pod neustálym odborným dohľadom a pred koncertami detailne intonovaný. Na tomto mieste je potrebné vyjadriť slová vďaky vedeniu Múzea mincí a medailí za starostlivosť o hradný organ. Autorí festivalu stále považujú kremnický organ za najlepší nástroj na Slovensku pre koncertné využitie.
 
 
Pri tvorbe festivalu Kremnický hradný organ môžu teda aplikovať najnáročnejšie kritériá, s ktorými sa moderná organová interpretácia spája. Možnosť virtuózneho a štýlového prejavu sa v Kremnici spája s možnosťou interpretácií organovej literatúry v celom jej spektre. Nástroj s fundovanou registrovou koncepciou organistu zvukovo obdivuhodne tlmočí diela jemnejšej francúzskej romantickej literatúry a rovnako zvukovo mohutné diela nemeckej literatúry. Kremnický nástroj teda nie je špecifikovaný na úzku štýlovú zvukovosť, ale je pripravený nechať znieť všetky diela doterajšej organovej literatúry. Šírka v Kremnici uvádzaného repertoáru je naozaj takmer bez obmedzenia, obmedzením alebo skôr požiadavkou sú invenčná kompozičná bohatosť a výrazná hráčska expozícia. Festival preto skôr uvádza veľké cyklické organové opusy, veľké bachovské fúgy než malé prelúdiá, triové sonáty alebo iné malé formy. Je prirodzené, že náročnosť uvádzaných diel výrazne selektuje ambitus možných interpretov a do Kremnice tak prichádzajú len najvýraznejší z výrazných. Hosťujúci organisti oceňujú tento prístup k tvorbe festivalu a po skúsenosti s koncertom v Kremnici sú ochotní opätovne pricestovať. Naviac, pozvanie na festival doteraz neodmietol žiadny z významných organových interpretov, výrazným príkladom je minuloročný Kent Tritle, ktorý na jediný koncert pricestoval do Európy, do Kremnice. Trend umeleckej náročnosti bude pokračovať aj počas 16. ročníka festivalu, každý koncert prinesie veľké cyklické dielo, výraznú štýlovú diferenciáciu a jedinečnosť.  
 
A teraz k tomu najbližšiemu. Španielská organistka Prof. Silvia Márquez pricestuje do Kremnice vo štvrtok. Cesta z Madridu je predsa len o čosi komplikovanejšia a vyžaduje viac času. Už skoro ráno odletí z madridského letiska, s  prestupom v Mníchove priletí do Viedne okolo obeda. Odtiaľ pocestuje autobusom do Bratislavy a Žiaru nad Hronom. Poslednú etapu do Kremnice absolvuje taxíkom. Od piatku bude pripravovať svoju registrovú dispozíciu, hrať bude blok barokových diel a dve veľké skladby Bacha a Guilmanta, diela interpretačne náročné, dokonale vyjadrujúce status umelca i festivalu. V Kremnici hrali doteraz traja španielskí organisti, excelentní umelci. Očakáva sa preto, že koncert Prof. Márquez nastaví latku umeleckej úrovne tohtoročného festivalu veľmi vysoko.
   © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava