Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

25. 07. 2014: Prof. Libertucci pricestoval

V priebehu piatkov zabezpečujeme spoľahlivú a bezpečnú prepravu festivalových organistov do Kremnice. Inak tomu nebolo ani dnes, Prof. Libertucci letel o 8.50 z Ríma do Viedne a odtiaľ po krátkej chvíli cestoval autobusom do Bratislavy.

Tu sme sa s ním stretli a dohodli posledné detaily festivalového vystúpenia. Po neodmysliteľnej káve pokračoval autobusom do Žiaru nad Hronom, kde ho čaká vodič taxislužby na posledný segment cesty do Kremnice. Ako vidno, veľký organista, vystupujúci mimoriadne skromne, prichádza do Kremnice bez akýchkoľvek manier či mimoriadnych požiadaviek. Prichádza ako umelec európskeho formátu,  reprezentujúci katedrálnych organistov na najvyššej úrovni. Svoje umelecké aktivity venuje opakovane kremnickému festivalu a je naozaj skvelé, že naše publikum mu to opätuje naozaj veľkým záujmom. Netreba skrývať, skôr zdôrazniť, že koncert Prof. Libertucciho bude jeden z umeleckých vrcholov festivalu.

22. 07. 2014: Pred koncertom G. Libertucciho

V piatok pricestuje na Slovensko veľký priateľ nášho festivalu Gianluca Libertucci, vatikánsky organista, koncertný umelec a profesor, zastávajúci post nepochybne najvyššie postaveného cirkevného organistu v rímsko-katolíckej cirkvi. Hráva počas generálnych audiencií sv. Otca a počas bohoslužieb vatikánskych príslušníkov Švajčiarskej gardy.  Ak sa neustále snažíme poukazovať na nezastupiteľné miesto cirkevného organistu v histórii i terajšom vývoji organového umenia, tak nám je skutočne cťou, že práve vysoký vatikánsky organista pricestuje do Kremnice. Umelec rozhľadený, nesmierne skúsený, na vrchole tvorivých síl.

Máme radosť, že návštevníci nášho festivalu majú obrovský záujem práve o tento festivalový koncert, veľa záujemcov si už zakúpilo vstupenky vopred, ostatní zrejme využijú predaj vstupeniek tesne pred koncertom. Privítali by sme preto, aby  pravá strana vchodu do chrámu bola vyhradená pre záujemcov o nové vstupenky a zľava budú prichádzať do kostola návštevníci s vopred zakúpenými vstupenkami, teda takto
 
 
a nie takto
 
 
Dlhoroční návštevníci nášho festivalu vedia, že s dobre usporiadanými miestami v chráme si doteraz každý našiel svoje obľúbené miesto a aj na oneskorencov sme podľa možnosti so začiatkom trochu počkali. Umelecké impulzy organistu si však nájdu svojho prijímateľa len vtedy, keď do kostola sv. Kataríny bude prichádzať v pohode a bez stresu, nie v tempe vivo či presto, alebo nebodaj con fuoco, ale radšej poco a poco, či comodo.
 
O piatkovom príchode Prof. Libertucciho budeme ešte podrobne informovať.

21. 07. 2014: Balázs Szabó

Ak by sme prvých dvoch festivalových interpretov označili za veľké nádeje – Johannes Zeinler vo sfére akademického organového umenia a István Nagy vo sfére slovenského cirkevného umenia, potom tretiemu festivalovému interpretovi Balazsovi Szabóovi z Maďarska by bolo priliehavé označenie veľký profesionál, skvelý umelec.

Disponuje všetkým tým, čo prináleží excelentnému organistovi – brilantnou technikou, rozsiahlym repertoárom i kultivovaným fantazijným prejavom. Hral diela z troch rozdielnych organových svetov – z bohatého Bachovho dedičstva známe Concerto d mol, v podstate jednoducho, s jasnou artikuláciou, nehľadal zložitosti tam, kde nie sú, oslovil sviežimi tempami, v danom priestore a čase nanajvýš adekvátnymi. V ukážke z Messiaenovho odkazu to bol zase iný Szabó – nesmierne expresívny, s naliehavým až dotieravým prejavom. V Kremnici sme už uvádzali väčšie komplety z Messiaenových diel, terajšia, relatívne kratšia dokumentovala, že maďarský organista vie demonštrovať príkre, disonantné, rytmicky komplikované skladateľove predstavy, doplní ich o svoj estetický pohľad a sformuluje ich do priliehavého, poslucháčsky prijateľného tvaru. Skutočným, ozajstným zavŕšením Szabóovho festivalového koncertu bola interpretácia Chorálovej fantázie „Wie schön leucht uns der Morgenstern” Maxa Regera, dielo vnútorne spájajúce intelektuálne nároky na poslucháča, virtuozitu a umeleckú zrelosť organistu. Nemožno si robiť nesprávne ilúzie, že toto dielo hrá hociktorý organista. Možno by chcel, ale Regerove komplikované akordické konštrukcie, nesmierne bohaté vedenie vnútorných hlasov a požiadavka na jasnú registrovú predstavu to jednoducho nedovoľujú. Max Reger mal obdivuhodné predstavy o možnostiach organovej interpretácie. Možno tie jeho pôvodné boli o niečo jednoduchšie, skromnejšie, predovšetkým v tempových reláciách, v  štruktúre farebných odtieňov a suverenite tvorby akordických i pedálových formulácií. Moderná interpretácia 20. a 21. storočia tieto atribúty rozvinula a zdokonalila a v každom prípade zaradila na vrchol organového virtuózneho majstrovstva. Maďarský organista Balázs Szabó hral v Kremnici tak ako sme to od neho očakávali, aby svojimi intrepretáciami zaradil festival na nie celkom bežnú, ale špičkovú medzinárodnú úroveň. Tých bežnejších, regionálnejších festivalov je po svete pomerne dosť, stačí si prečítať programové štruktúry, nástrojové dispozície i profily organistov. Aj tie majú svoj význam, predstavujú a popularizujú.

No na vrcholné trendy v organovom umení majú  šancu poukázať len interpretácie jasne virtuózne, zrelé, umelecky bohaté. Tak ako to teraz prezentoval na festivale Balázs Szabó – exkluzívnym  program, v Kremnici nutne s dvoma registrátormi, s veľkým osobnostným vkladom.

20. 07. 2014: Prvý ohlas - nedeľa o 22.55

"Dobrý večer...,
bola som dnes na koncerte, vlastne som si len "odskočila" v tomto veľkom teple. Veľmi sa mi páčil, B. Szabó hral excelentne, od prvej skladby po poslednú...
Škoda, že hudba nie je ako literatúra, že sa nemôžem vrátiť ku konkrétnej skladbe a konkrétnemu interpretovi... knihu si môžem otvoriť kedykoľvek a koľkokrát chcem.
Cestou domov som nepočúvala žiadne CD, nedalo sa, ten nádherný zážitok som musela spracovať....

S pozdravom Dana P."
( Liptovský Mikuláš )
 

20. 07. 2014: Pitná voda

Napriek vysokým poveternostným teplotám je v kostole sv. Kataríny veľmi príjemná klíma.
 
 
Ak by ktorýkoľvek návštevník cítil nevoľnosť z vysokej teploty vzduchu, námahy z príchodu na hrad alebo momentálnej dehydratácie, je v kostole dostatok chladnej vody na osvieženie. Oslovte včas festivalových pracovníkov, majú pripravené poháre, minerálnu vodu alebo chladnú pitnú vodu.

18. 07. 2014: Balázs Szabó v Ostrihome a Kremnici

S profesorom Balázsom Szabóom sme sa stretli dnes, v piatok, ostrihomskej Bazilike. Na poslednej rozlúčke s veľkým maďarským organistom Istvánom Barótim, pretože s takýmito smutnými udalosťami spolucítime. Myslíme na vystúpenie Prof. Barótiho v Kremnici v roku 2006 a hlavne ďakujeme za umeleckú výchovu celej generácie skvelých maďarských organistov, aj jeho zásluhou je maďarská organová interpretácia v elitnej skupine európskeho organového umenia.
 

Balázs Szabó prichádza zo silného organového prostredia, kde tradícia, kvalitné vzdelanie a konkurencia selektujú tých najlepších. Je jedným z tých, ktorí rozvíjajú cennú domácu organovú tradíciu a súčasne je jedným z tých, ktorí sú európsky akceptovaní. Patrí do tej veľkej skupiny kremnických organových interpretov, ktorých nazývame veľké organové osobnosti. Balázs Szabó vytvára symbiózu odborností organového umenia, pôsobí ako cirkevný organista, koncertný umelec, profesor a dokonca ako organársky expert. Pre nás je prirodzene príťažlivý interpretačný aspekt jeho osobnosti, umelecký a historický rozhľad, vnímať budeme jeho fantáziu i virtuozitu. Prof. Balázs Szabó cestoval autom z Ostrihomu priamo do Kremnice, kam dorazil neskoro večer.

14. 07. 2014: István Nagy

Nech akokoľvek nazeráme na vývin organu,  jeho história bola vždy spätá s chrámovým prostredím. Napriek enormnej technickej modernizácii, od niekoľko píšťalového manuálneho nástroja až po super moderné elektronikou vybavené organy, tento nástroj sa najlepšie cíti medzi chladnými múrmi gotických chrámov alebo barokovo-klasicistických katedrál. A majitelia alebo hlavní užívatelia týchto architektúr sa starali alebo aj dodnes by sa mali starať o kvalifikovanú obsluhu týchto umeleckých nástrojov. Preto náš festival už veľa rokov akcentuje zvýraznený pohľad na katedrálnych organistov, pretože tak ako spomínaná história organu je spätá s chrámovým prostredím, vývoj organových interpretácií a umeleckého majstrovstva je spätý s postami katedrálnych organistov. Prevažná väčšina našich festivalových  umelcov nesie práve tieto charakteristiky, naviac, ak je spätá s univerzitnými aktivitami, môžeme hovoriť o významných organových osobnostiach. Preto toľko spomíname P. Planyavského, L. Deáka, G. Libertucciho, L. Ruckdeschela, H. Fagiusa, K. Tritla a mnohých ďalších kremnických festivalových hostí, pretože práve oni nastavovali a nastavujú latku umeleckých schopností na vysokú, medzinárodne akceptovanú úroveň. Katedrálny, či cirkevný organista je preto našim partnerom, jeho umenie prinášame festivalovému publiku, aby poznanie umeleckých hodnôt organistu bolo čo najviac autentické. István Nagy je cirkevný organista, ktorý na tohoročnom festivale reprezentoval slovenských cirkevných organistov, prezentoval svoje majstrovstvo ako sa týždeň čo týždeň predstavuje pri bohoslužbách v Kolárove, či svojich koncertných vystúpeniach. Pozvali sme ho opakovane, pretože pred jeho umením máme rešpekt. Hral veľký koncertný program zavŕšený efektným prídavkom - Camille Saint-Saëns: Danse macabre, opus 40, transkripcia pre organ Edwin Henry Lemare. Technicky výborne, podľa viacerých návštevníkov ešte lepšie než minulý rok. István Nagy svojim kremnickým koncertom nastavil zrkadlo ostatným slovenským chrámovým hráčom, bez rozdielu či sú z Košíc, Brezna alebo Bratislavy. Svojou umeleckou disciplínou, ambíciou študovať nové diela a cizelovaním interpretácií ukázal, že aj v slovenskom cirkevnom prostredí je rast majstrovstva hráčov možný, prirodzene, ak neabsentuje snaha a vôľa.
 
 
István Nagy s registrátorom Jozefom Gallom
 
Teší nás, že koncert Istvána Nagya navštívilo veľa hostí. Nielen z okolia, ale aj našich pracujúcich v ďalekom zahraničí, ktorí na dovolenku prišli práve do Kremnice a náš festival. Viacerí hostia prišli z USA, Čiech, Maďarska. Ruska, Ukrajiny, o všetkých samozrejme nevieme. Umelecká atmosféra na koncerte bola skvelá, návštevníci sa po koncerte len pomaly rozchádzali, akoby silné umelecké vnemy a zážitky potrebovali na pôde chrámu a celého hradu čo najviac prežiť a zaradiť medzi svoje pozitívne skúsenosti. Význam koncertu Istvána Nagya bol väčší, než sa na prvý pohľad zdá. Opakovane zaradil slovenské interpretácie do širokého medzinárodného spektra v rámci kremnického festivalu a vytvoril umelecké hodnoty obohacujúce publikum i samotný festival. Tieto samotné fakty sú hodné skutočného uznania. 

14. 07. 2014: Z ohlasov: Matúš Sliacky: „Dva bravúrne koncerty – Zeinler a Nagy“

„Festival Kremnický hradný organ sa dlhé roky pýši excelentnými hráčmi, ktorí prichádzajú interpretovať veľké opusy na kráľovskom nástroji. Tohtoročný 18.ročník sa začal ako ináč bravúrne.

Poslucháči kremnického festivalu mohli počuť na slávnostnom otváracom koncerte mladého 21-ročného rakúskeho organistu Johannesa Zeinlera, ktorý študuje organ na Universität für Musik vo Viedni. Veľkým predpokladom je bohatá dramaturgia koncertu – Franckov chorál E Dur, Messiaenova zbiera L´Ascension (II.. Alleluia a III. Transports de joie), Regrova Rapsódia cis mol, Schumannov Inning zo zbierky Dvanásť kusov a Reubkeho Sonáta na 94.žalm.  Veľmi som sa potešil, keď som v programe videl aj dve skladby od Messiaena. Zeinler hral veľmi presvedčivo, čisto. Čo ma veľmi zaujalo na tomto koncerte bola veľká sústredenosť nielen organistu, ale aj publika. Po každej skladbe sa preregistrovávali voľné kombinácie. Nie ako sme zvyknutí, že sa všetko naregistruje do voľných kombinácii a na nich sa hrá celý program. Nie, na každú skladbu sa použili 4 voľné kombinácie. Publikum síce bolo nepokojné pri dlhom čakaní na ďalšiu skladbu, ale počas interpretácie napäto počúvali každú jednu notu. Zeinlerovi sa podarilo čo málokomu, a to, aby sme sa my poslucháči dokonale sústredili. Excelentná prstová a pedálová technika Johannesa Zeinlera a jeho dotváranie obrazu skladby boli dôstojným otvorením tohtoročného festivalu.

Druhý festivalový koncert sa niesol v znamení slovenského organistu Istvána Nagya z Kolárova. István Nagy pôsobí ako cirkevný organista vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Kolárove. Nagy, ktorý neštudoval na žiadnej vysokej hudobnej škole predviedol excelentný výkon. Samotná dramaturgia obsahovala Gotickú suitu, Bachov Air a veľké dielo od Alexandré Guilmanta Sonátu č. 5 op.80 c mol. Nagy sa pri Gotickej suite šetril, mohol hrať trochu viac živšie, ale o to viac sme mohli počuť kvalitnú prstovú techniku. Ďalšou skladbou bol známy Air od Johanna Sebastiana Bacha z Orchestrálnej suity D Dur BWV 1068, ktorý bol akoby prienikom do poslednej skladby. Guilmanova 5.sonáta c mol op. 80 bola prekvapením nielen pre mňa, ale aj pre ostatných návštevníkov koncertu. Nagy urobil veľký pokrok oproti minulému roku. Zlepšil si prstovú a predálovú techniku. Skladbe sa dalo porozumieť (frázovanie, agogika). Využil všetky možnosti registrovej dispozície. Keďže sa jedná o francúzsku organovú skladbu, nemôžu v nej chýbať jazykové registre. Síce kremnický nástroj nedisponuje veľkým množstvom jazykov, Nagy ich naplno využil. Dramaturgia koncertu bola akoby šitá na mieru Nagyovi. Dúfam, že Nagy sa bude môcť v budúcnosti prezentovať koncertne aj v iných slovenských mestách.“
 
 
                                                                                              Matúš Sliacky © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava