Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

07. 08. 2022: István Nagy

Vystúpenia Istvána Nagya sa na festivale Kremnický hradný organ stretávajú vždy s očakávaním. Hlavne preto, že sú vždy precízne pripravené a ponúkajú zaujímavé programové zostavy. Aj tentoraz pripravil István Nagy diela, ktoré sú na našom festivale vždy vítané, Albinoniho Adagio v gradačnej a zvukovo efektnej úprave Rema Giazottiho, Dance macabre C. Saint-Saënsa a Widorova 6. symfónia. Napriek tomu, že sa jedná všetko o závažné diela organovej literatúry, z interpretačného aspektu vyzdvihujeme predovšetkým Dance macabre, do ktorého vložil Nagy naozaj bohatú paletu farebných odtieňov, jeho registrová invencia bola v tomto diela úžasná. Každý takt prinášal nový farebný odtieň, registrové kombinácie mali svoje zákonitosti, nepôsobili náhodilo, neusporiadane, ale tak ako si ich skúsený organista predstavoval, s veľkou dávkou fantázie a farebnej bohatosti. Dance macabre bolo síce najkratšie dielo programu, stálo v jeho strede, bolo ale vrcholom. Stálo na programovom mieste, kde sa zvyčajne uvádzajú sólistické virtuózne majstrovstvá, a to sa udialo aj teraz, István Nagy sa prezentoval ako skúsený, interpretačne erudovaný organista, imponovala jeho neustála snaha prinášať vždy niečo nové, zaujímavé, neopozerané, v jeho prípade vždy na pôdoryse hráčskej suverenity. Faktickým pokračovaním programu bol prídavok, dielo vo všeobecnosti menej známe, o to viac ale efektné, skomponované veľkou organovou osobnosťou. Symfonické scherzo Pierra Cochereaua bolo pre mnohých prekvapením, novým poznaním, predovšetkým ale dôstojným zavŕšením festivalového vystúpenia Istvána Nagya.    
 
Mgr. István Nagy je našim najaktívnejšim organistom, popri pravidelne hraných bohoslužbách v Budapešti takmer každý týždeň absolvuje koncertné vystúpenie. Častokrát hneď po koncerte dostáva nové pozvania na koncerty na Slovensku i v zahraničí, v Kremnici ich dostal tri.

03. 08. 2022: István Nagy – magnet festivalu Kremnický hradný organ

Nech počítame počet návštevníkov akokoľvek, odpredu či odzadu, stále nám vychádza, že vystúpenia nášho organistu Istvána Nagya patria medzi najobľúbenejšie, prichádza naň najviac návštevníkov, dá sa povedať, že sú dlhodobo najväčším magnetom festivalu. K tomuto tvrdeniu možno len dodať, že István Nagy je naozaj skvelý organista, medzi organistami pôsobiacimi na Slovensku nemá konkurenciu.
 
 
Programová skladba sobotňajšieho vystúpenia zahŕňa veľmi zaujímavé Adagio Tomasa Albinoniho, ktoré v archíve našiel taliansky bádateľ a skladateľ Remo Giazotto. Tento muzikológ (1910-1998) sa  venoval kompletnému dielu benátskeho majstra a  Adagio pripravil pre koncertné interpretácie. Stred programu tvorí transkripcia pôvodne orchestrálneho diela Camille Saint-Saënsa Dance macabre. Jednu z najpôsobivejších transkripcií pre organ pripravil Edwin Lemare. Záver Istvánovho koncertu tvorí mimoriadne kompaktná, jedna z najvydarenejších symfónií pre organ – Symfónia č.6 g mol pre organ Ch.-M. Widora. István Nagy ju bude hrať v kompletnom znení, teda všetkých päť častí a naplní tak predstavu autorov festivalu o jednej z možných najideálnejších verzií programu.
 
Tak ako to bolo pri predchádzajúcom koncerte Gianluca Libertucciho, o koncert je mimoriadny záujem, a preto odporúčame návštevníkom príchod na kremnický Hrad o 18.30, kedy sa otvárajú oba vchody, predný i zadný, tzv. Severná brána.

01. 08. 2022: Odozva na vystúpenie Prof. Libertucciho z Vatikánu

Dobrý deň,
 
ďakujem za nádherný zážitok. Keby boli Košice bližšie pri Kremnici, tak som na koncerte každú sobotu :). Verím, ...že sa mi podarí prísť na koncert znovu o rok.  A ak to nie je veľmi trúfalé, odovzdajte môj pozdrav a obdiv pánovi Gianlucovi. Pokora zdobí veľkého človeka a umelca.
Ďakujem ešte raz a dovidenia o rok v Kremnici.

Helena R.

31. 07. 2022: Koncert G. Libertucciho - podujatie veľkého medzinárodného festivalového formátu

Aj medzi výborne realizovanými festivalovými podujatiami jestvujú rozdiely. Hoc všetky zo spomenutých poskytujú excelentné interpretácie, je rozdiel či hrá mimoriadne talentovaný mladý umelec alebo umelec, ktorý má už roky kariéry za sebou. Alebo, a to chceme spomenúť v prípade Gianluca Libertucciho, či je to umelec na vrchole svojich umeleckých síl. Vystúpenie Prof. Libertucciho označujeme za podujatie veľkého medzinárodného  festivalového formátu. Aj tu jestvujú nutné špecifiká, v prvom rade je to umelec, zrelá osobnosť, rešpektovaná autorita. Tou  Libertucci nesporne je, roky pôsobí ako katedrálny organista vo Vatikáne, koncertuje a učí. V druhom rade musí hrať umelec mimoriadne umne zostavený program. Libertucciho terajšia programová zostava je verzia organistu, my sme len doplnili Gotickú suitu. Tretím nutným špecifikom je nadpriemerná návštevnosť. Žiadne z veľkých festivalových podujatí, príkladom v Salzburgu či Prahe nie sú poloprázdne, všetky majú návštevnosť najvyššiu možnú, väčšinou medzinárodného zloženia. Toto všetko sú takpovediac formálne náležitosti festivalového podujatia medzinárodného formátu, ktoré sa vystúpenín Gianluca Libertucciho naplnili.

My k tomu dodáme, že Liberucciho poznáme už dlhé roky, v Kremnici hral niekoľko krát, dôverne pozná organ. Za jeho hracím stolom sa cíti dobre, veľkosťou, vzhľadom k jeho postave mu ovládací aparát vyhovuje.

 
My k tomu dodáme, že Liberucciho poznáme už dlhé roky, v Kremnici hral niekoľko krát, dôverne pozná organ. Za jeho hracím stolom sa cíti dobre, veľkosťou, vzhľadom k jeho postave mu ovládací aparát vyhovuje. Programová línia naznačuje, že Libertucci je majstrom miniatúr, vyhovujú mu skôr menšie formové štruktúry, keď každej vie dať osobité čaro vo farebnosti, výraze, frázovaní, tempe i agogike. Práve v týchto malých miniatúrach sme mohli konštatovať, že áno, daná skladba  sa má hrať práve takto. Iste, môže sa hrať aj inakšie, ale Libertucci nás presvedčil, že takto je to najlepšie. Dôležitým prvkom, prečo nás Libertucci presvedčil je jeho invencia. Invencia k samotnému dielu,  invencia kontrastu k ostatným interpretáciám, Podstatnú rolu tu hrá jeho skúsenosť z nespočetného počtu realizovaných koncertov, a tiež schopnosť pracovať s publikom. Len tí najskúsenejší vedia akoby dýchať s publikom, cítia, že teraz možno ísť do zložitostí, teraz treba jednoduchší výraz, teraz sa dá gradovať a napríklad teraz treba trochu odpočinku vo vnímaní. Libertucci je aj majstrom práce s publikom, nielen samotná organová hra, ale aj jeho mimohudobný úsmev, mimika, pohyby rúk. Rytmus a tempo sledu koncertu sú výsledkom jeho reálnej komunikácie s publikom. Tretí fenomén, atmosféra v chráme a návštevnosť sa opisuje najťažšie. To,  že počtom prilákal Libertucci najviac priaznivcov organového umenia, to je jednoducho fakt.
 
 
 
 
Atmosféra, ktorá vládla v chráme počas Libertucciho interpretácií je ťažko opísateľná, tá sa musí len priamo v chráme autenticky prežiť. Koncert, mimoriadne odohraný bez potlesku bol takou umeleckou udalosťou, že tentoraz nenapíšeme, že kto neverí, mal prísť. Libertucciho večer bol úžasný, bolo to skutočné podujatie veľkého medzinárodného festivalového formátu..    
 

25. 07. 2022: Prof. Libertucci z Vatikánu - jeden z vrcholov festivalu

Privítať vatikánskeho organistu nie je každodenná záležitosť, tobôž umelca bohoslužobne, koncertne a pedagogicky činného. Nie je tiež každodenné, aby umelec z takého postu opakovane prichádzal na to isté miesto, do rovnakého chrámu, k jednému organu. Napriek povedanému je ale potrebné dodať, že umelci so spomenutými aktivitami sú v prevažnej väčšine citliví ľudia, ktorí vycítia spriaznenosť prostredia, dané mesto a chrám im prirastie k srdcu a cítia sa tu ako doma. Sú to už roky, keď sme spoznali profesora Libertucciho, zhodou okolností v nemeckej Fulde a odvtedy sa naše kontakty nielenže nepretrhli, ale sú také pevné, že nevieme posúdiť, ktoré mesto má také privilégium ako Kremnica, aby vatikánsky organista tam opakovane prichádzal. Také ale je umenie, pri všetkej racionalite, predvídavosti a pragmatizme prvky emocionality sú aj v tomto prípade dominantné, vzájomne a obojstranne. Autori festivalu vedia, že keď chcú privítať významného katedrálneho organistu, tak Prof. Libertucci bude medzi prvými a aj on vie, že v Kremnici je perfektné prostredie, chrám, organ a  že sa tam stretne s jedinečným publikom.
 
 
Preto aj teraz Gianluca Libertucci naše pozvanie obratom prijal, pripravil program a my sme pripravili všetky náležitosti prináležiace k ceste. Prof. Libertucci prišiel letecky vo štvrtok z Ríma do Viedne a následne odcestoval autobusom do Kremnice.
 
 
Nám, ako autorom festivalu zostáva najmilšia povinnosť, Vás, naše ctené publikum čo najsrdečnejšie pozvať.  

24. 07. 2022: Stefan Donner - medzinárodne etablovný koncertný organista

Sólistom štvrtého festivalového koncertu bol Mag. Stefan Donner, absolvent Vysokej školy vo Viedni v triede Prof. Planyavského. Pozvali sme, aby nadviazal na veľmi cennú,  užitočnú a umelecky hodnotnú tradíciu kontaktov s rakúskou metropolou. Stefan Donner je dnes mimoriadne aktívny a medzinárodne etablovaný organista. Len ukážkovo, po koncerte v Kremnici odišiel na 3 koncerty do USA, následne má 1 koncert v Nemecku, potom 4 koncerty v Austrálii a na  záver po jednom koncerte znovu v Nemecku a vo Veľkej Británii. To všetko v intervale dvoch mesiacov. Už z uvedeného prehľadu vyplýva, že sa jedná o skúseného organistu, ktorý je pripravený hrať kdekoľvek. Pre nás bola dôležitá popri  umeleckej erudovanosti programová štruktúra, aby medzi interpretovanými dielami bolo zahrnuté veľké sonátové dielo, veľký opus J.S.Bacha a francúzsky skvost.
 
 
Stefan Donner nemal problém s prehľadom odohrať polhodinovú Symfóniu č.3 L. Vierna, oceňujeme že s veľmi dobrými registráciami, keď kremnický organ znel prirodzene, nepreforsírovane, v optimálnej koláborácii s akustikou chrámu. Pôsobivá bola aj rozmerná Fúga BWV 540 J.S.Bacha, určená zdatným organistom a na koncertné prezentácie, nie teda do prostredia bohoslužieb. V strede programu znel skvost francúzskej literatúry, Duruflého Scherzo, opus 2, dielko, s ktorým sa radi hrajú organisti, pretože prináša množstvo drobných motívov, nálad a výrazových zvratov. Donner aj túto interpretáciu pripravil s rozvahou, starostlivo kontroloval francúzske zamatové farebné kontúry a tempovú striedmosť. Stefan Donner je naozaj skúsený koncertný organista, ktorý nadviazal na tradíciu, ktorú sme spomenuli úvodom. Iste, jeho umenie je v mnohých krajinách akceptované preto, že je to organový suverén, vždy perfektne pripravený, s rôznorodým repertoárom. Jeho výraznou črtou je ale tiež umelecká pohotovosť, keď pri neustálej zmene organov je pripravený prispôsobovať program, vnímať miestnu akustiku a zvukové pomery v miestnom chráme. Je to jednoducho výborný absolvent viedenskej vysokej školy, ktorý vediac, že preferujeme vydarené organové transkripcie na záver odohral Kvetinový valčík P. I. Čajkovského. Festivalové vystúpenie Stefana Donnera bolo jednoznačne umeleckým obohatením a vynikajúcou prípravou na budúcotýždňový recitál Gianluca Libertucciho z Vatikánu.

20. 07. 2022: Mag. Stefan Donner - Viedeň

Rakúska metropola Viedeň je významná svetová kultúrna metropola a aj organové umenie prichádzajúce z tohto mesta malo vždy vysokú úroveň. Rad veľkých chrámov s dobrými organmi a vynikajúca vzdelávacia ustanovizeň Univerzita hudby a múzických umení vytvorili tradíciu rozvoja organového umenia v Rakúsku. Ak nepôjdeme príliš do minulosti, tak mimoriadne dôležitými profesormi organovej hry tu boli Michael Radulescu a Peter Planyavsky. Obaja vychovali viacero excelentných organistov a samotný Prof. Planyavsky niekoľko krát koncertoval aj u nás na festivale.
 
Jedným z absolventov Prof. Petra Planyavského je Mag. Stefan Donner, mimoriadne aktívny koncertný organista, ktorý popri pedagogických a bohoslužobných  povinnostiach koncertuje prakticky na celom svete.
 
 
 
Do Kremnice pricestoval z Viedne a po koncerte cestuje priamo na viedenské letisko a do USA. Treba dodať,  že jeho koncertný repertoár umožňuje pripravovať programy z najnáročnejších organových opusov, kremnický program zahŕňa okrem Bachovej Fúgy a pôsobivého Scherza M. Duruflé veľkú Symfóniu č.3 Louisa Vierna.  V plnej sile a kráse sa tak rozozvučí organ Rieger-Kloss v Kostole sv. Kataríny, v kostole s vynikajúcou akustikou a nesmierne vnímavým festivalovým publikom.

17. 07. 2022: Mag. Lisa Hummel - autentická cirkevná hudobníčka

Organistka Mag. Lisa Hummel je skúsená cirkevná hudobníčka. Ako sme už písali, po štúdiách organovej hry a dirigovania získala post hudobnej kantorky v diecéze Rottweil, čo je v podstate funkcia bývalého regenschoriho, cirkevného organistu či v nemeckých končinách označovaný post KMD – Kirchenmusikdirektor. Je faktom, že v tejto časti Nemecka majú títo cirkevní hudobníci množstvo povinnosti, okrem bohoslužieb, bežných denných i veľkých nedeľných je to príprava a teda skúšky so zborom, orchestrom, častokrát príprava samostatných vystúpení, nevraviac o ďalšom osobnom štúdiu samotnej hry a nového repertoáru. Toto všetko je v Nemecku tradícia, na našom festivale sme privítali už nejedného takéhoto cirkevného hudobníka, spomenieme Winfrieda Lichtscheidla, Johannesa Raua či Lukasa Stollhofa. Ak majú k dispozícii dobrý organ a zohraný tím cirkevných hudobníkov vedia pripraviť nielen excelentné interpretácie, ale samotný organista má možnosť svojho profesného rastu nielen ako interpreta, ale aj ako profesora na vysokej škole, kde sa cirkevná hudba v Nemecku vo veľkej miere prednáša. Z tohto prostredia prišla Lisa Hummel, deň pred koncertom absolvovala  temer 1000 kilometrovú cestu z Nemecka do Kremnice, v sobotu odohrala koncert a v nedeľu sa vrátila nazad to Rottweilu, aby od pondelka pokračovala v zaužívanom cirkevno-hudobnom režime katolíckeho prostredia v Rottweili. Na  našom kremnickom festivale koncertovala teda autentická cirkevná hudobníčka, zaradená do aktuálneho cirkevného diania v Rottweili a čiastočne v Lipsku. Tam totiž ukončila univerzitné štúdiá a teraz prednáša niektoré hudobné disciplíny a popri spomínaných profesionálnych aktivitách sa pripravuje na organovú súťaž v Bostone (USA).
 
 
 
Lisin terajší kremnický koncert vyznel v intenciách doteraz uvedeného, hrala profesionálka, náročné interpretácie Francka a Widora, organistka hrala s nadhľadom, starostlivo registrujúc a sledujúc akustickú odozvu organu v kostole sv. Kataríny. Lisa Hummel je jednou z tých organistiek, ktoré sledujeme už od vysokoškolských štúdií až po jej terajšie profesionálne zaradenie. Sledovať ju budeme aj naďalej, ako prebehne súťaž v Bostone, aké bude mať ďalšie koncertné aktivity a ako si bude rozširovať repertoár. V každom prípade jej terajšie festivalové vystúpenie bolo prezentáciou a ilustráciou u nás nie veľmi poznaného obrazu skutočného cirkevného hudobníka, pôsobiaceho vo veľkom a aktívnom katolíckom centre v Nemecku.      © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava