Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

05. 07. 2018: Loreto Aramendi I

Španielska organistka Prof. Loreto Aramendi pôsobí v katedrále v San Sebastiane a zaraďuje sa k súčasným najlepším organistom svojej krajiny. Hoci sme nikdy nepreferovali tabuľkové, čo by pretekové zoradenie umelcov, patrí k tým, vrátane tých, čo hrali v Kremnici, čo dosahujú špičkové úspechy, medzinárodnú akceptáciu a ocenenia. Juan de la Rubia, Prieto Ramiréz, Silvia Chulilla, Saskia Roures a teraz Loreto Aramendi sú skvelí organisti a sme radi, že sme mohli predstaviť tých najlepších, ktorí reprezentujú španielske organové umenie. Loreto Aramendi skoro ráno odcestovala autom zo San Sebastianu na letisko do Bilbaa. Odtiaľ letela priamo do Viedne a autom  pokračovala do Kremnice. Po koncerte sa vracia do Viedne a letí na Island, kde uvádza sériu svojich letných koncertov.
 
 
Profesorka Aramendi pricestovala aj so svojou rodinou, vo svojej Bazilike hráva na slávnom historickom organe organára Cavaillé-Coll a organovú tradíciu udržuje aj doma, registrovať jej bude staršia dcéra. S komplikovanejšími registráciami v Lisztovom Ad nos jej bude pomáhať náš festivalový registrátor Ján Bulla.

01. 07. 2018: István Nagy I.

Otvárací koncert 22. ročníka bol až nečakane slávnostný, navštívil ho rad veľmi významných osobností, ktoré aj keď majú bližší alebo vzdialenejší vzťah k organovému umeniu, festival nielen vnímajú ako umeleckú udalosť, ale ako častí návštevníci už vopred pragmaticky hodnotia obsahovú závažnosť nastávajúceho programu a rovnako nastávajúce interpretácie. Chrám sv. Kataríny bol zaplnený, medzi nimi veľké akademické a vedecké autority matematických vied, virológie, psychológie, psychiatrie i právnického prostredia. Rovnako aj profesorka gymnázia z Liptovského Mikuláša, o ktorej bude reč o dva týždne v súvislosti s programom Lisy Hummel. Spomíname návštevníkov, ktorých za roky festivalu poznáme, ale aj menej známe tváre, ktoré tvorili nesmierne kultivované publikum, vnímajúce, prežívajúce a určite aj hodnotiace závažný program Istvána Nagya. Genéza jednotlivých festivalových programov je rôzna, na začiatku je vždy idea autorov festivalu o umeleckom smerovaní festivalu, ktorá by mala nájsť reflexiu v osobnosti interpreta. Nie vždy prichádza k jednoznačnej dohode s interpretom, isté zvyklosti a názory bývajú neprekonateľné, vtedy musíme hľadať inú cestu ako čo najilustratívnejšie predstaviť osobnosť interpreta. Umelecká tvorba s Istvánom Nagyom je úplne iná, je to skvelý spolupracovník, ktorý rešpektuje naše zámery budovania festivalu a s nesmiernou otvorenosťou pristupuje k diskusiám o programe a umeleckej tvorbe, ktoré musia festivalovému vystúpeniu predchádzať. Počas uplynulých desať mesiacov ich bolo nemálo a pre Istvána Nagya sme pripravili program, ktorý v našom umeleckom poznaní považujeme momentálne za jeden z najlepších, najvýstižnejších vo funkcii predstavenia interpreta a závažnej literatúry. Hral Bachovu Toccatu a fúgu BWV 565, dielo, ktoré patrí k najznámejším, najobľúbenejším, ktoré len veľmi ťažko môže hľadať konkurenciu v pozícii úvodnej skladby. Hral ju dynamicky vyrovnane, len s malými náznakmi melodických ozdôb, dominantná bola skôr gradácia vo fúge, aby jasne zavŕšila kontrapunktický proces. Reubkeho Organová sonáta na 94. žalm bola z iného spektra organovej literatúry. Je to dielo obsahovo nesmierne bohaté,  nielen harmonickými charakteristikami a obrovskou vnútornou dynamikou, jeho súčasťou je mimohudobný podklad – biblický text, ktorý inšpiroval skladateľa a ktorý mali poslucháči v programovom bulletine pred sebou. V podstate ide o veľký úvod a fúgu, ktoré sú vnútorne členené do štyroch častí do pôdorysu cyklickej sonáty. Organista István Nagy stál pred úlohou nielen architektonicky vybudovať interpretáciu, ale aj drobnou agogikou a registrovým stvárnením dotvoriť dielo. Možno na niektorých miestach by sme ubrali zo španielskych trubiek, možno sme to tak vnímali v momentálnom emocionálnom stave, interpretácia ako celok však pôsobila pregnantne, vyrovnane, s logickými gradáciami i degradáciami, s budovaním vnútorného napätia. Zdalo sa, že Sonáta na 94. žalm mohla svojou prirodzenou vnútornou gradáciou tvoriť záver koncertu, skutočným záverom však boli dve trankripcie fragmentov tvorby Richarda Wagnera. Prelúdium a Liebestod z Tristana a Izoldy už Nagy v Kremnici hral, spomenieme preto premiérovo uvedenú trankripciu predohry k opere Tannhäuser. Je to dielo poslucháčom melodicky známe, menej známa je problematika stvárnenia vnútorných hlasov, ktoré v orchestrálnej partitúre nie sú problémom, v organovej faktúre však stavajú autora transkripcie pred rad úloh. István Nagy hral  úpravu amerického organistu Samuela P. Warrena, ktorý za základné východisko bral názor, že transkripcia nesmie byť otrocké tlmočenie pôvodných hlasov partitúry, ale že transkripcia musí byť samostatné kompaktné dielo, ktoré síce tlmočí pôvodné posolstvo skladateľa, vkladá však do neho významný pohľad organistu. Tak vznikla veľká hudobná freska, vnútorne nesmierne fragmentovaná a členitá, ilustrujúca časť nemeckých dejín. Interpretácia tohto diela bola vrcholom festivalového úvodného koncertu, obsahovým i interpretačným,
 
 
 
István Nagy jednoznačne ukázal, že je dnes vyspelým organovým hráčom, ktorý po prvých kontaktoch  s festivalom Kremnický hradný organ neustále rastie, prezentuje sa ako suverénny hráč bez akýchkoľvek technických problémov, naopak s veľkou tvorivou invenciou a umeleckou iniciatívou. Organista István Nagy tvorí dnes na Slovensku pojem, ktorý je potrebné rešpektovať. Uvedomujú si to v zahraničí, kde je často pozývaný, uvedomujeme si to aj my, keď sme ho prvý krát stretli a v roku 2013 prvý raz predstavili a opakovane pozvali. Uvedomujeme si, že teraz v intenciách otváracieho koncertu pripravil závažné interpretácie, plne korešpondujúce nielen so slávnostným otvorením festivalu, ale hlavne s očakávaním vysokej umeleckej hodnoty interpretácií, pre ktoré vyspelé festivalové publikum do kostola sv. Kataríny prišlo.

30. 06. 2018: Vítame Vás !

Vítame Vás a pozývame Vás ! Dnes sa začína v Kremnici 22. ročník festivalu Kremnický hradný organ, v ktorom dominujú veľké organové diela, tzv. symfonické organové skladby, ktoré sú natrvalo zapísané do dejín hudobnej kultúry. Hrať budú umelci, ktorí preberajú žezlo po veľkých osobnostiach, z ktorých mnohé v Kremnici hrali a nastavili nesmierne vysoko latku umeleckej náročnosti. Tí dnešní, o niečo mladší, sú už dnes profesormi a  katedrálnymi organistami, víťazi veľkých súťaží a vytvárajú kontinuitu v špičkovom umení, s ktorým sa na festivale stretávame. Každý jeden koncert prinesie veľké diela a talentovaných organistov, každý z návštevníkov si bude môcť vybrať program, ktorý mu bude najbližší.

Organista István Nagy pricestoval do Kremnice vo štvrtok, náročná je príprava registrácie Reubkeho Organovej sonáty a hlavne Wagnerove transkripcie, ktoré tlmočia veľký orchestrálny zvuk jedného z najväčších majstrov opernej tvorby Richarda Wagnera. Náš organista kremnický organ dôverne pozná, pricestoval so svojim registrátorom, asistovať mu bude aj náš festivalový registrátor Ján Bulla.

Pred každým koncertom prinesieme informácie o nadchádzajúcom programe, umelcovi a po každom programe prinesieme náš pohľad na realizované interpretácie. Tak ako inokedy, aj teraz bude táto stránka kontaktným miestom, tu budú všetky potrebné informácie o skladbách i organistoch, rezervácii vstupeniek a o všetkom festivalovom dianí. Kremnický organ bol tento týždeň naladený a je pripravený na festivalové podujatia, pozývame Vás a vítame Vás !

25. 06. 2018: Festivalový bulletin 2018

Dnes uzrel svetlo sveta festivalový bulletin Kremnický hradný organ 2018.
 
 
Prináša podrobné programy všetkých festivalových koncertov, vrátane jednotlivých častí organových symfónií, sonát a suít, umeleckými životopismi predstavuje jednotlivých organistov a sprístupňuje tiež text 94. žalmu, ktorý je obsahovým podkladom Organovej sonáty c mol "94. žalm" J. Reubkeho, odznie v dvoch interpretáciách - I. Nagya a M. Rabensteinera. Farebný festivalový bulletin bude k dispozícii pred každým festivalovým koncertom.

24. 06. 2018: Sedem dní pred začiatkom

Akokoľvek pôsobia organové vystúpenia individuálne, sólisticky, ako prezentácia jednotlivca, aj tu ide vždy o tímovú prácu, ktorú až v poslednej fáze prezentuje organista. Áno, v plnej miere sa to týka aj Istvána Nagya, ktorý bude hrať otvárací koncert. Jeho vystúpeniu predchádzala citlivá príprava programovej štruktúry, uskutočnili sme viaceré vzájomné konzultácie o interpretáciách, o všetkých druhoch interpretačných detailov, koniec-koncov bachovské, reubkeovské i wagnerovské party dávajú množstvo tém na úvahy. Všetky základné predinterpretačné názory, je jedno či sú spoluvytvárané s profesorom organu alebo autorom festivalu poznačujú každý recitál a dokumentujú ako vznikajú vystúpenia úspešných sólistov. Magister István Nagy úspešný nesporne  je, má reprezentatívny repertoár, výborné interpretačné výsledky, je naozaj obľúbený. Iste, hlavne preto je pozývaný do čoraz významnejších organových centier a zdá sa nám, že je to jednoznačne najúspešnejší slovenský chrámový organista súčasnosti. Poznáme samozrejme viacerých, len nevieme, či aj ostatní sa môžu prezentovať takými koncertnými aktivitami ako práve on. V najbližších dvoch mesiacoch bude absolvovať približne desať koncertov doma i v zahraničí, v Prahe, Bratislave, Gbeloch, Szombathely, Hevesi, Nagyarade, na väčších alebo menších organoch, vždy s rozdielnym programom. Nagyove koncertné zostavy obdivujú mnohí zahraniční organisti, pozitívne hodnotia vyrovnanú mieru virtuózno-technických nárokov a obsahovo-výrazových parametrov.
 
 
Pred niekoľkými hodinami sme v Kolárove spolu debatovali o nadchádzajúcom kremnickom koncerte, hovorili sme o motivickej práci, nesmierne dôležitom registrovom dotvorení diel a samozrejme o voľbe temp a rytmickej pulzácii, ktoré môžu interpretácii náležite pomôcť alebo ju aj znehodnotiť.
 
 
Programová zostava – Bach: Toccata a fuga d mol – Reubke – Wagner: 2 transkripcie je jednoznačne kultivovaná, pôsobivá, štýlovo a výrazovo gradujúca, bez akýchkoľvek pochýb možno tento program hrať v Notre-Dame alebo Katedrále St. Paul. István Nagy už teraz oslovil mnohých priaznivcov organového umenia, ktorí sa zaujímajú práve o jeho otvárací koncert, pekný program a hráčsku vyspelosť.

Náš  festival je v podstate pripravený, Kostol sv. Kataríny s veľkým koncertným organom a samotná Kremnica so všetkými svojimi čarovnými zákutiami a výhľadmi budú očakávať návštevníkov, aby sa zase po roku stretli s vyspelým organovým umením, s umelcami skôr mladšej generácie, ktorí dôstojne preberajú pozície doterajších veľkých organových interpretov. Že sa s mnohými stretávame práve v Kremnici znamená hlavne to, že  sa toto prekrásne historické mesto už po 22. raz stáva skutočným centrom organového umenia na Slovensku.  

11. 06. 2018: András Lakner-Bognár namiesto Szilárda Kovácsa

Aj keď sa to stalo u nás na Kremnickom hradnom organe len raz ( v roku 2000 ), k zmene pri toľkých organistoch a hlavne toľkých krajinách zákonite niekedy musí prísť. Prof. Szilárd Kovács z Katedrály v Pécsi si zlomil ruku, no a v takom stave sa ani v auguste náročný program nedá hrať. Nahradí ho rovnako katedrálny organista, absolvent viedenskej Hudobnej univerzity z triedy Wolfganga Capeka ( KHO 2002, 2010 ) - hlavný organista z Katedrály sv. Martina v Szombathely Mag. András Lakner-Bognár. 
 
16.7.2018
S dómskym organistom Mag. Andrásom Lakner-Bognárom sme na stretnutí v jeho domovskej Katedrále sv. Martina v Szombathely diskutovali a pripravili program jeho debutu v Kremnici.
 
 
Bude hrať pôsobivé, v organovom zvuku dobre znejúce diela Bacha, Mendelssohna, Schmidta, Vierna a Boellmanna, naviac sme pripravilli možnosť pre porovnávanie interpretácií Boellmannovej Gotickej suity, v tomto prípade s talianskym pohľadom Giovanni Petroneho a maďarským Andrása Bognára, v kombinácii s univerzitným vzdelaním oboch vo Viedni, no u iných profesorov - W. Capeka a P. Damiano Perettiho ( obaja bývalí hostia KHO ).

28. 05. 2018: Festival Kremnický hradný organ 2018 sa blíži

16. 05. 2018: Záštita prezidenta Slovenskej republiky

Dekrétom zo dňa 9. mája 2018 prevzal záštitu nad 22. ročníkom festivalu Kremnický hradný organ 2018 prezident Slovenskej republiky J.E. Andrej Kiska. © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava