Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

20. 04. 2023: Kremnický hradný organ 2023 v príprave (apríl)

Napriek tomu, že do začiatku festivalu zostávajú necelé tri mesiace, práce za oponou, detailné prípravy sú v plnom prúde. Dnes prišiel do Kremnice taliansky organista Raimondo Mazzon, aby si pripravil registrové dispozície na kremnickom organe. Popri štúdiu u profesora Perettiho a úspešnej účasti na súťažiach je aj v letných mesiacoch pracovne vyťažený, a tak na zoznámenie sa s organom a prípravu registrových dispozícii prišiel už teraz. Je to veľmi užitočné rozhodnutie, keď charakteristiky organu v kostole sv. Kataríny spozná v predstihu, keď bude mať čas si svoje interpretácie detailne premyslieť.
 
 
S Raimondom sme sa stretli dnes ráno a odprevadili sme ho na ceste do Kremnice. Z takého jednania mladého umelca máme vyslovene dobrý pocit.

Veľmi zaujímavú diskusiu sme mali s našim organistom Istvánom Nagyom, Hovorili sme o šírke repertoáru, ktorý má, o jeho koncertných aktivitách,  o jeho angažovaní sa v budapeštianskom chráme a aj o špecifických detailoch, ktoré sú vlastné len organistom. Repertoárový záber I. Nagya je úžasný, presné zloženie skladieb už nedokážeme definovať, pre nás je dôležité, že popri vlastnom výbere diel, ktoré chce študovať a interpretovať je prístupný našim požiadavkám, ktorými modelujeme kremnický festival. Je skutočnosťou, že veľa koncertných organistov, ba aj docentov či profesorov by radi mali v ponuke zoznam diel, ktorý vždy predkladá István. Šírka repertoáru ale nie je samoúčelná, vytvára interpretačnú suverenitu, ktorá je základom každého koncertného výstupu. Nemyslíme na technické predpoklady, skôr na celkový myšlienkový pohľad na dielo, jeho zaradenie do historicko-estetického kontextu a predostrenie vlastných  virtuóznych dispozícií a schopností. Veľmi nás zaujal jeho názor na kremnické interpretácie, keď ich kvalitu a úspešnosť podmienil dôverou v asistenta, ktorý mu registruje počas koncertov. Predsa len, väčšina hosťujúcich organistov sa stretáva s našim registrátorom J. Bullom po prvý raz, István Nagy s nim hral už veľa krát a dôvera v jeho prácu je pri koncertoch prvoradá. Stretnutie s Istvánom Nagyom bolo inšpirujúce, v istom zmysle odrážalo našu dlhoročnú spoluprácu. Nadovšetko sme ale odchádzali s presvedčením, že István opätovne pripraví pre Kremnický hradný organ dva špičkové organové koncerty.  

18. 12. 2022: Na prahu roku 2023

Vážení priatelia festivalu Kremnický hradný organ,
 
pred záverom roku 2022 a prichádzajúcom roku 2023 by sme Vás chceli čo najsrdečnejšie pozdraviť a popriať Vám šťastné a pohodové prežitie nadchádzajúcich sviatkov, Nech sa Vám darí všade kde sa len vyskytnete, v rodine, v práci a kdekoľvek, aby sme sa budúci rok stretli v príjemnej nálade v spoločnosti krásnej organovej hudby. K tomuto prianiu patrí aj poďakovanie za všetku priazeň, podporu i návštevu festivalového podujatia.
 
Doterajších 26 ročníkov nie je málo, na festivale hrali organisti takmer z celého sveta. Symbióza návštevníckej spolutvorby umeleckých interpretácií je to najcennejšie, čo náš festival Kremnický hradný organ má. Naši návštevníci to zaisto vedia a tí ktorí u nás ešte neboli, to môžu veľmi ľahko zistiť na obrázkoch z predchádzajúcich podujatí. Dnes, pred záverom roka 2022 vieme celkom iste, že pricestuje Gianluca Libertucci, znamená to prinajmenšom to, že oficiálny organista najvyššej cirkevnej  ustanovizne je stálym hosťom u nás v Kremnici. Je to obrovské vyznamenanie, že Gianluca si tak obľúbil Kremnicu, keď svoj letný čas venuje ceste a koncertu u nás. Ostatní hostia budú skôr mladšej generácie, pretože už dávnejšie sme zistili, že mladší vek nie je u organových interpretácií na prekážku, skôr naopak, čerství absolventi vysokých škôl nesú v sebe silný náboj excelentnosti, aby sme nešli ďaleko, minulý rok a aj niekoľko ďalších priniesli úžasné prekvapenia krásnych umeleckých výkonov, ktoré by častokrát aj starší brali za svoje.
 
V mene autorov festivalu Vám prajeme príjemné sviatočné dni, radi Vás privítame tu, kde sa dozviete najnovšie novinky o festivale.
 
Mgr.art. Renata Košťálová – Mgr.art. Stanislav Kowalski

 

14. 08. 2022: Á. Gedai - pokračovateľ tradície špičkového maďarského organového interpretačného umenia

Autori festivalu Kremnický hradný organ už dlhší čas hľadali v maďarskom umeleckom prostredí organistov, ktorí by nadviazali na slávnych profesorov Lisztovej Akadémie Pálúra, Fassanga, Rupperta B. Szabóa a Deáka,  ktorí už v Kremnici síce koncertovali, ale generačne bolo treba pripraviť ich pokračovateľov. Prirodzene, na festivale sme privítali aj iných, spolu 15 maďarských organistov, skvelých, reprezentujúcich vysokú úroveň organového interpretačného umenia v ich vlasti, ale na toho pravého sme natrafili až teraz.
 
 
Je ním Ágoston Gedai, zhodou okolností študoval u spomínaných profesorov a hoci sme v kontakte s jeho profesormi, na Gedaia upozornili iní. Toto bola najlepšia vizitka nadviazať na tradíciu jedinečných interpretácií, s akými sa síce v západnej Európe môžeme stretnúť, ale len výnimočne. S Ágostonom sme dohodli termín, popracovali na programe a absolvent Lisztovej Akadémie mohol pricestovať. Pricestoval skromný umelec, ktorý sa v Kremnici veľmi rýchlo zžil s prostredím a s organom v kostole sv. Kataríny. Ágoston vďaka talentu a množstvu investovanej práce do štúdia veľmi rýchlo prešiel do fázy špičkovej umeleckej tvorby. Bežne spomínané základy a predpoklady spočívajúce v technickej pripravenosti sú v tomto prípade neadekvátne, Ágoston Gedai od prvých akordov zaujal nesmierne vycibreným zmyslom pre štýlové registrovanie farieb organu. Či to už bol Alain, Franck, Liszt alebo Wagner, každý dostal osobitý výraz, vždy nadmieru kultivovaný, štýlovo priliehavý a zároveň kontrastný voči ostatným dielam. Že Gedai nemá problém s repertoárom, to je tiež v tomto prípade neadekvátne riešiť, každé dielo dostalo zvukovo a štýlovo to, čo mu prináleží. Nebol problém prejsť z Franckovho Chorálu na Lisztovo Ad nos. Ágoston navrhol diela okrem Wagnera, o všetkých sme diskutovali a dohodli sa na nich, Wagnera si vyžiadali autori festivalu,  pretože Liebestod je mimoriadne dielo, s obrovským emotívnym obsahom. V Gedaiovej interpretácii znela transkripcia E. Lemara, Ágostonom tak pôsobivo naregistrovaná, že ju môžeme s ľahkosťou označiť nielen za vrchol jeho vystúpenia, ale súčasne za jednu z najlepších interpretácií v histórii festivalu. Z konzultácií s Ágostonom sme vedeli, že dielo už niekoľko krát interpretoval, že ho má dostatočné obohrané, hral teda uvoľnene, sústredene, neskutočne pôsobivo.
 
 
Berme ako fakt, že Ágoston Gedai uzatváral 26. ročník Kremnického hradného organu, vytvoril skutočný vrchol festivalu, umelecky cenný, slovami ťažko popísateľný.
 
Možno len s dávkou emócií dodať, že keď sme po Ágostonovom vystúpení zazreli nie jednu slzu v očiach poslucháčov, nebolo to zo žiaľu či zápornej emócie, ale z pocitu nielen interpretačnej virtuozity, ale predovšetkým z pocitu emociálneho naplnenia a dokonalého umeleckého zážitku.    

10. 08. 2022: Debut: Mag. Ágoston Gedai na festivale v Kremnici

Na festivale Kremnický hradný organ sa doposiaľ predstavilo 15 maďarských organistov, niektorí opakovane. Reprezentovali nesmierne hodnotnú tradíciu maďarského organového interpretačného umenia, ktorá slávi úspechy na celom svete, na koncertných pódiách i na medzinárodných súťažiach. V Kremnici sa predstavil legendárny István Baróti, ktorý bol hudobným riaditeľom Baziliky v Ostrihome, vychoval rad vynikajúcich organistov, na našom festivale koncertovali profesori Akadémie F. Liszta v Budapešti János Pálúr, István Ruppert, Balázs Szabó i vedúci katedry László Fassang, všetci do jedného excelentní organisti. Čas však plynie, prišli ďalší, perfektný László Deák, Monika Kecskés či András Lakner-Bognár a ďalší.
 
 
Aj v sobotu bude hrať v Kremnici nesmierne ambiciózny mladý organista Mag. Ágoston Gedai z Budapešti, absolvent Lisztovej Akadémie práve u profesorov Pálúra, Szabóa, Rupperta a Fassanga. Disponuje vynikajúcim repertoárom a má pred sebou sľubnú kariéru. Jeho kremnický program bude zahŕňať grandiózne Lisztovo Ad nos, ad salutarem undam i pôsobivú Wagnerovu Liebestod.
 
Prijmite preto pozvanie autorov festivalu na záverečný koncert Kremnického hradného organu 2022, doterajšie festivalové výstupy mali vynikajúci ohlas u publika. Záverečné podujatie s Ágostonom Gedaiom sľubuje umelecké zážitky, v krásnom prostredí kremnického Hradu.  

07. 08. 2022: István Nagy

Vystúpenia Istvána Nagya sa na festivale Kremnický hradný organ stretávajú vždy s očakávaním. Hlavne preto, že sú vždy precízne pripravené a ponúkajú zaujímavé programové zostavy. Aj tentoraz pripravil István Nagy diela, ktoré sú na našom festivale vždy vítané, Albinoniho Adagio v gradačnej a zvukovo efektnej úprave Rema Giazottiho, Dance macabre C. Saint-Saënsa a Widorova 6. symfónia. Napriek tomu, že sa jedná všetko o závažné diela organovej literatúry, z interpretačného aspektu vyzdvihujeme predovšetkým Dance macabre, do ktorého vložil Nagy naozaj bohatú paletu farebných odtieňov, jeho registrová invencia bola v tomto diela úžasná. Každý takt prinášal nový farebný odtieň, registrové kombinácie mali svoje zákonitosti, nepôsobili náhodilo, neusporiadane, ale tak ako si ich skúsený organista predstavoval, s veľkou dávkou fantázie a farebnej bohatosti. Dance macabre bolo síce najkratšie dielo programu, stálo v jeho strede, bolo ale vrcholom. Stálo na programovom mieste, kde sa zvyčajne uvádzajú sólistické virtuózne majstrovstvá, a to sa udialo aj teraz, István Nagy sa prezentoval ako skúsený, interpretačne erudovaný organista, imponovala jeho neustála snaha prinášať vždy niečo nové, zaujímavé, neopozerané, v jeho prípade vždy na pôdoryse hráčskej suverenity. Faktickým pokračovaním programu bol prídavok, dielo vo všeobecnosti menej známe, o to viac ale efektné, skomponované veľkou organovou osobnosťou. Symfonické scherzo Pierra Cochereaua bolo pre mnohých prekvapením, novým poznaním, predovšetkým ale dôstojným zavŕšením festivalového vystúpenia Istvána Nagya.    
 
Mgr. István Nagy je našim najaktívnejšim organistom, popri pravidelne hraných bohoslužbách v Budapešti takmer každý týždeň absolvuje koncertné vystúpenie. Častokrát hneď po koncerte dostáva nové pozvania na koncerty na Slovensku i v zahraničí, v Kremnici ich dostal tri.

03. 08. 2022: István Nagy – magnet festivalu Kremnický hradný organ

Nech počítame počet návštevníkov akokoľvek, odpredu či odzadu, stále nám vychádza, že vystúpenia nášho organistu Istvána Nagya patria medzi najobľúbenejšie, prichádza naň najviac návštevníkov, dá sa povedať, že sú dlhodobo najväčším magnetom festivalu. K tomuto tvrdeniu možno len dodať, že István Nagy je naozaj skvelý organista, medzi organistami pôsobiacimi na Slovensku nemá konkurenciu.
 
 
Programová skladba sobotňajšieho vystúpenia zahŕňa veľmi zaujímavé Adagio Tomasa Albinoniho, ktoré v archíve našiel taliansky bádateľ a skladateľ Remo Giazotto. Tento muzikológ (1910-1998) sa  venoval kompletnému dielu benátskeho majstra a  Adagio pripravil pre koncertné interpretácie. Stred programu tvorí transkripcia pôvodne orchestrálneho diela Camille Saint-Saënsa Dance macabre. Jednu z najpôsobivejších transkripcií pre organ pripravil Edwin Lemare. Záver Istvánovho koncertu tvorí mimoriadne kompaktná, jedna z najvydarenejších symfónií pre organ – Symfónia č.6 g mol pre organ Ch.-M. Widora. István Nagy ju bude hrať v kompletnom znení, teda všetkých päť častí a naplní tak predstavu autorov festivalu o jednej z možných najideálnejších verzií programu.
 
Tak ako to bolo pri predchádzajúcom koncerte Gianluca Libertucciho, o koncert je mimoriadny záujem, a preto odporúčame návštevníkom príchod na kremnický Hrad o 18.30, kedy sa otvárajú oba vchody, predný i zadný, tzv. Severná brána.

01. 08. 2022: Odozva na vystúpenie Prof. Libertucciho z Vatikánu

Dobrý deň,
 
ďakujem za nádherný zážitok. Keby boli Košice bližšie pri Kremnici, tak som na koncerte každú sobotu :). Verím, ...že sa mi podarí prísť na koncert znovu o rok.  A ak to nie je veľmi trúfalé, odovzdajte môj pozdrav a obdiv pánovi Gianlucovi. Pokora zdobí veľkého človeka a umelca.
Ďakujem ešte raz a dovidenia o rok v Kremnici.

Helena R.

31. 07. 2022: Koncert G. Libertucciho - podujatie veľkého medzinárodného festivalového formátu

Aj medzi výborne realizovanými festivalovými podujatiami jestvujú rozdiely. Hoc všetky zo spomenutých poskytujú excelentné interpretácie, je rozdiel či hrá mimoriadne talentovaný mladý umelec alebo umelec, ktorý má už roky kariéry za sebou. Alebo, a to chceme spomenúť v prípade Gianluca Libertucciho, či je to umelec na vrchole svojich umeleckých síl. Vystúpenie Prof. Libertucciho označujeme za podujatie veľkého medzinárodného  festivalového formátu. Aj tu jestvujú nutné špecifiká, v prvom rade je to umelec, zrelá osobnosť, rešpektovaná autorita. Tou  Libertucci nesporne je, roky pôsobí ako katedrálny organista vo Vatikáne, koncertuje a učí. V druhom rade musí hrať umelec mimoriadne umne zostavený program. Libertucciho terajšia programová zostava je verzia organistu, my sme len doplnili Gotickú suitu. Tretím nutným špecifikom je nadpriemerná návštevnosť. Žiadne z veľkých festivalových podujatí, príkladom v Salzburgu či Prahe nie sú poloprázdne, všetky majú návštevnosť najvyššiu možnú, väčšinou medzinárodného zloženia. Toto všetko sú takpovediac formálne náležitosti festivalového podujatia medzinárodného formátu, ktoré sa vystúpenín Gianluca Libertucciho naplnili.

My k tomu dodáme, že Liberucciho poznáme už dlhé roky, v Kremnici hral niekoľko krát, dôverne pozná organ. Za jeho hracím stolom sa cíti dobre, veľkosťou, vzhľadom k jeho postave mu ovládací aparát vyhovuje.

 
My k tomu dodáme, že Liberucciho poznáme už dlhé roky, v Kremnici hral niekoľko krát, dôverne pozná organ. Za jeho hracím stolom sa cíti dobre, veľkosťou, vzhľadom k jeho postave mu ovládací aparát vyhovuje. Programová línia naznačuje, že Libertucci je majstrom miniatúr, vyhovujú mu skôr menšie formové štruktúry, keď každej vie dať osobité čaro vo farebnosti, výraze, frázovaní, tempe i agogike. Práve v týchto malých miniatúrach sme mohli konštatovať, že áno, daná skladba  sa má hrať práve takto. Iste, môže sa hrať aj inakšie, ale Libertucci nás presvedčil, že takto je to najlepšie. Dôležitým prvkom, prečo nás Libertucci presvedčil je jeho invencia. Invencia k samotnému dielu,  invencia kontrastu k ostatným interpretáciám, Podstatnú rolu tu hrá jeho skúsenosť z nespočetného počtu realizovaných koncertov, a tiež schopnosť pracovať s publikom. Len tí najskúsenejší vedia akoby dýchať s publikom, cítia, že teraz možno ísť do zložitostí, teraz treba jednoduchší výraz, teraz sa dá gradovať a napríklad teraz treba trochu odpočinku vo vnímaní. Libertucci je aj majstrom práce s publikom, nielen samotná organová hra, ale aj jeho mimohudobný úsmev, mimika, pohyby rúk. Rytmus a tempo sledu koncertu sú výsledkom jeho reálnej komunikácie s publikom. Tretí fenomén, atmosféra v chráme a návštevnosť sa opisuje najťažšie. To,  že počtom prilákal Libertucci najviac priaznivcov organového umenia, to je jednoducho fakt.
 
 
 
 
Atmosféra, ktorá vládla v chráme počas Libertucciho interpretácií je ťažko opísateľná, tá sa musí len priamo v chráme autenticky prežiť. Koncert, mimoriadne odohraný bez potlesku bol takou umeleckou udalosťou, že tentoraz nenapíšeme, že kto neverí, mal prísť. Libertucciho večer bol úžasný, bolo to skutočné podujatie veľkého medzinárodného festivalového formátu..    
  © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava