Úvodná stránka / Main page
2024
Aktuality

14. 07. 2014: István Nagy

Nech akokoľvek nazeráme na vývin organu,  jeho história bola vždy spätá s chrámovým prostredím. Napriek enormnej technickej modernizácii, od niekoľko píšťalového manuálneho nástroja až po super moderné elektronikou vybavené organy, tento nástroj sa najlepšie cíti medzi chladnými múrmi gotických chrámov alebo barokovo-klasicistických katedrál. A majitelia alebo hlavní užívatelia týchto architektúr sa starali alebo aj dodnes by sa mali starať o kvalifikovanú obsluhu týchto umeleckých nástrojov. Preto náš festival už veľa rokov akcentuje zvýraznený pohľad na katedrálnych organistov, pretože tak ako spomínaná história organu je spätá s chrámovým prostredím, vývoj organových interpretácií a umeleckého majstrovstva je spätý s postami katedrálnych organistov. Prevažná väčšina našich festivalových  umelcov nesie práve tieto charakteristiky, naviac, ak je spätá s univerzitnými aktivitami, môžeme hovoriť o významných organových osobnostiach. Preto toľko spomíname P. Planyavského, L. Deáka, G. Libertucciho, L. Ruckdeschela, H. Fagiusa, K. Tritla a mnohých ďalších kremnických festivalových hostí, pretože práve oni nastavovali a nastavujú latku umeleckých schopností na vysokú, medzinárodne akceptovanú úroveň. Katedrálny, či cirkevný organista je preto našim partnerom, jeho umenie prinášame festivalovému publiku, aby poznanie umeleckých hodnôt organistu bolo čo najviac autentické. István Nagy je cirkevný organista, ktorý na tohoročnom festivale reprezentoval slovenských cirkevných organistov, prezentoval svoje majstrovstvo ako sa týždeň čo týždeň predstavuje pri bohoslužbách v Kolárove, či svojich koncertných vystúpeniach. Pozvali sme ho opakovane, pretože pred jeho umením máme rešpekt. Hral veľký koncertný program zavŕšený efektným prídavkom - Camille Saint-Saëns: Danse macabre, opus 40, transkripcia pre organ Edwin Henry Lemare. Technicky výborne, podľa viacerých návštevníkov ešte lepšie než minulý rok. István Nagy svojim kremnickým koncertom nastavil zrkadlo ostatným slovenským chrámovým hráčom, bez rozdielu či sú z Košíc, Brezna alebo Bratislavy. Svojou umeleckou disciplínou, ambíciou študovať nové diela a cizelovaním interpretácií ukázal, že aj v slovenskom cirkevnom prostredí je rast majstrovstva hráčov možný, prirodzene, ak neabsentuje snaha a vôľa.
 
 
István Nagy s registrátorom Jozefom Gallom
 
Teší nás, že koncert Istvána Nagya navštívilo veľa hostí. Nielen z okolia, ale aj našich pracujúcich v ďalekom zahraničí, ktorí na dovolenku prišli práve do Kremnice a náš festival. Viacerí hostia prišli z USA, Čiech, Maďarska. Ruska, Ukrajiny, o všetkých samozrejme nevieme. Umelecká atmosféra na koncerte bola skvelá, návštevníci sa po koncerte len pomaly rozchádzali, akoby silné umelecké vnemy a zážitky potrebovali na pôde chrámu a celého hradu čo najviac prežiť a zaradiť medzi svoje pozitívne skúsenosti. Význam koncertu Istvána Nagya bol väčší, než sa na prvý pohľad zdá. Opakovane zaradil slovenské interpretácie do širokého medzinárodného spektra v rámci kremnického festivalu a vytvoril umelecké hodnoty obohacujúce publikum i samotný festival. Tieto samotné fakty sú hodné skutočného uznania. 

14. 07. 2014: Z ohlasov: Matúš Sliacky: „Dva bravúrne koncerty – Zeinler a Nagy“

„Festival Kremnický hradný organ sa dlhé roky pýši excelentnými hráčmi, ktorí prichádzajú interpretovať veľké opusy na kráľovskom nástroji. Tohtoročný 18.ročník sa začal ako ináč bravúrne.

Poslucháči kremnického festivalu mohli počuť na slávnostnom otváracom koncerte mladého 21-ročného rakúskeho organistu Johannesa Zeinlera, ktorý študuje organ na Universität für Musik vo Viedni. Veľkým predpokladom je bohatá dramaturgia koncertu – Franckov chorál E Dur, Messiaenova zbiera L´Ascension (II.. Alleluia a III. Transports de joie), Regrova Rapsódia cis mol, Schumannov Inning zo zbierky Dvanásť kusov a Reubkeho Sonáta na 94.žalm.  Veľmi som sa potešil, keď som v programe videl aj dve skladby od Messiaena. Zeinler hral veľmi presvedčivo, čisto. Čo ma veľmi zaujalo na tomto koncerte bola veľká sústredenosť nielen organistu, ale aj publika. Po každej skladbe sa preregistrovávali voľné kombinácie. Nie ako sme zvyknutí, že sa všetko naregistruje do voľných kombinácii a na nich sa hrá celý program. Nie, na každú skladbu sa použili 4 voľné kombinácie. Publikum síce bolo nepokojné pri dlhom čakaní na ďalšiu skladbu, ale počas interpretácie napäto počúvali každú jednu notu. Zeinlerovi sa podarilo čo málokomu, a to, aby sme sa my poslucháči dokonale sústredili. Excelentná prstová a pedálová technika Johannesa Zeinlera a jeho dotváranie obrazu skladby boli dôstojným otvorením tohtoročného festivalu.

Druhý festivalový koncert sa niesol v znamení slovenského organistu Istvána Nagya z Kolárova. István Nagy pôsobí ako cirkevný organista vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Kolárove. Nagy, ktorý neštudoval na žiadnej vysokej hudobnej škole predviedol excelentný výkon. Samotná dramaturgia obsahovala Gotickú suitu, Bachov Air a veľké dielo od Alexandré Guilmanta Sonátu č. 5 op.80 c mol. Nagy sa pri Gotickej suite šetril, mohol hrať trochu viac živšie, ale o to viac sme mohli počuť kvalitnú prstovú techniku. Ďalšou skladbou bol známy Air od Johanna Sebastiana Bacha z Orchestrálnej suity D Dur BWV 1068, ktorý bol akoby prienikom do poslednej skladby. Guilmanova 5.sonáta c mol op. 80 bola prekvapením nielen pre mňa, ale aj pre ostatných návštevníkov koncertu. Nagy urobil veľký pokrok oproti minulému roku. Zlepšil si prstovú a predálovú techniku. Skladbe sa dalo porozumieť (frázovanie, agogika). Využil všetky možnosti registrovej dispozície. Keďže sa jedná o francúzsku organovú skladbu, nemôžu v nej chýbať jazykové registre. Síce kremnický nástroj nedisponuje veľkým množstvom jazykov, Nagy ich naplno využil. Dramaturgia koncertu bola akoby šitá na mieru Nagyovi. Dúfam, že Nagy sa bude môcť v budúcnosti prezentovať koncertne aj v iných slovenských mestách.“
 
 
                                                                                              Matúš Sliacky

11. 07. 2014: Mgr. István Nagy v Kremnici

Hosťujúceho organistu sme  tentoraz nevítali v Bratislave, István Nagy cestoval priamo do Kremnice. Už v týchto hodinách si pripravuje definitívne registrácie pre svoje nedeľné interpretácie.
 
 
Treba dodať, že v predstihu, už v sobotu za ním pricestuje registrátor Jozef Galla, aby našli zo svojho uhľa pohľadu také registrové zostavy, ktoré oslovia publikum. J. Galla považujeme za detailného znalca kremnického organu, o jeho poznaní organu a zvukových možnostiach  sme tu už písali. István Nagy bude hrať veľmi pekný program, dalo by sa napísať, že priam populárny. My toto označenie veľmi neradi používame, pretože vieme, že každé interpretované dielo prináša svoje úskalia, a rovnako vieme, že každé dielo sa dá zahrať dobre, ale aj zle. Označenie populárny by sme tentoraz  čiastočne pripustili preto, že Nagyov program bude dobre počúvateľný. Gotická suita s romanticky majestátnym úvodom, následnou tanečnou časťou a kontrastnou melodickou lyrikou ústi do efektnej toccaty. Dielo je poslucháčsky veľmi obľúbené, preto sme ho zaradili na úvod programu. Druhé dielo, Bachov Air má funkciu spojky k veľkej 5. symfónii A. Guilmanta. Je to interpretačne najnáročnejšie dielo, kompozične ale veľmi dobre napísané, pretože sám autor bol významným organistom parížskeho chrámového prostredia. A. Guilmant tvorí obrovskú kapitolu francúzskych dejín organového umenia. Vychoval rad excelentných organistov, napísal rad rovnako excelentných diel a sám bol vynikajúci interpret. István Nagy a Jozef Galla majú teda pred sebou náročný, no nesmierne pôsobivý program, ktorý má šancu osloviť každého festivalového návštevníka.

08. 07. 2014: Hrať bude najlepší slovenský cirkevný organista

Druhý festivalový hosť István Nagy to má do Kremnice asi najbližšie, z Kolárova je to niečo cez 150 kilometrov, a práve to akoby vytváralo paradox, že náš organista z malej farnosti vyvolal minulý rok toľko pozitívnych ohlasov. Už pri príprave debutového vystúpenia sme cítili nesmiernu snahu vytvoriť umelecky presvedčivé interpretácie, čo sa napokon Nagyovi bezo zvyšku podarilo. Festival Kremnický hradný organ si váži talenty a vyhľadáva ich. Preto aj István Nagy fakticky v deň minuloročného koncertu dostal nové úlohy a ponuku koncertovať v Kremnici.
 
 
Spoločne sme vytvorili program, ktorý rovnakou mierou osloví milovníkov krásnej organovej hudby, tých určite uspokojí výborne znejúca Boëlmannova Gotická suita, ale aj znalcov virtuóznej organovej hry, ktorí budú vyhľadávať detaily motivickej práce, technické pasáže, ale aj schopnosť a zmysel pre budovanie gradácií a veľkých celkov, tým je určená grandiózna 5. symfónia A. Guilmanta. Nateraz sme spolu s ostatnými priaznivcami kremnického festivalu v očakávaní. Vieme však, že István Nagy je jeden z najlepších cirkevných organistov pôsobiacich na Slovensku, podľa nás  najlepší. A to bude  v nedeľu pri formovaní interpretácií zrejme najdôležitejšie.

07. 07. 2014: Johannes Zeinler

Otváracemu koncertu festivalu panovala zvláštna, neobyčajná atmosféra. Neskutočná sústredenosť, žiadne zaklašľanie, či nebodaj odchod alebo príchod do chrámu. Zanietenosť a zahĺbenosť do vnímania organového umenia sa svojou hustotou dala priam krájať. V kostole sa stretli nieže akoby, ale naozaj skutoční priaznivci organu, umelecky rozhľadení ľudia, excelentné publikum. Priesečníkom alebo pointou tejto umeleckej absorpcie boli interpretácie mladého rakúskeho organistu Johannesa Zeinlera.
 
 
Do Kremnice prišiel ako víťaz viacerých organových súťaží, jeho prednosťou však bolo niečo iné. Nie vynikajúca prstová a pedálová technika, či tempová suverénnosť, tie sú pri majstrovských výkonoch samozrejmosťou. Jeho najhlavnejšou prednosťou bol zmysel pre autentické vyformovanie hudobného obrazu, takého, aký skladateľ vložil do notového zápisu, no interpret ho má alebo mal by dotvárať. U Zeinlera sa jednalo o rozdielne hudobné svety, Francka, Messiaena, Regera, Schumanna, Reubkeho. Nemecké diela si boli vo výraze samozrejme bližšie, no obsahovo absolútne diferencované. A to dokázal Zeinler vystihnúť, každému dielu dať primeranú mieru artikulácie a dynamického výrazu v súčinnosti s farebno-registrovým dotvorením. Túto kvalitu Zeinlera publikum veľmi rýchlo identifikovalo a pristúpilo na intelektuálnu komunikáciu. Vznikol tak jedinečný tvar vzájomného pôsobenia, tvar živý, spontánny, nie vždy celkom bežný . Je pravda, že moderné interpretácie 20. a 21. storočia prinášajú veľkú mieru umeleckého perfekcionizmu, no aj tomu často krát chýba to zvláštne, osobité korenie, ktorým sa stáva interpretácia naozaj jedinečná, cenná, veľmi ťažko opakovateľná. Mnohé medzinárodné festivaly prinášajú excelentné umelecké výkony, máloktorým je ale dožičené byť súčasťou takej umeleckej tvorby, akú predviedol v Kremnici Johannes Zeinler. Sme hrdí, že práve kremnický festival sa môže popýšiť práve takouto umeleckou nadhodnotou, ktorá tvorí skutočný základ umeleckého kreditu festivalu. Popisovaným  Zeinlerovým recitálom sa kremnický festival môže smelo porovnať s akýmkoľvek festivalom svetovej proveniencie, hoc aj nemeckým, francúzskym či anglickým, A keď dodáme, že aktérom bol 21 ročný organista z Viedne, tak to považujeme priam za zázrak.    

06. 07. 2014: Tesne pred začiatkom

Niekoľko hodín pred otváracím koncertom by sme chceli pripomenúť, že Mestský hrad, vrátane kostola sv. Kataríny sa otvára o 17.30 hodine. Odporúčame pohodlný príchod cez Severnú bránu, bez množstva schodov, tak ako to popisujeme v časti Užitočné informácie.

04. 07. 2014: Prvý festivalový hosť pricestoval

V piatok o 10.40 pricestoval z Viedne prvý festivalový hosť Johannes Zeinler. Svojim organovým recitalom otvorí 18. ročník festivalu Kremnický hradný organ.
 
 
Zeinler akoby symbolicky anticipoval ideovú líniu festivalu, ktorá zameriava svoj pohľad na mladú generáciu interpretov, pretože po 17 rokoch trvania festivalu nutne prichádza generačná výmena na všetkých umeleckých postoch. V Kremnici koncertovali naozaj najvýznamnejší umelci organového umenia – Lionel Rogg, John Scott, Peter Planyavsky, Kent Tritle i Ferdinand Klinda, svoju kariéru tu začínali veľkí profesori i dómski organisti Pier Damiano Petetti, Alessio Corti i Winfried Lichtscheidel a mnohí ďalší, všetkých tu nemožno menovať. Na ich miesta nastupujú mladí, ambiciózni a umelecky skvelí organisti. Zeinler otvára rad mladých a viacerí budú nasledovať. Majú excelentné vzdelanie, vyhrali medzinárodné súťaže a koncertne sa úspešne prezentujú. Johannes Zeinler pred niekoľkými dňami hral veľký program vo Viedni, po Kremnici ho očakávajú na festivale vo Villachu a potom odcestuje do holandského Haarlemu, veľkému centra organového umenia z pohľadu takmer celej západnej Európy. Takže tento umelec bude v nedeľu podvečer hrať, prevezme štafetu po mnohých úspešných organistoch, ktorí v Kremnici vytvárali tradíciu umeleckej jedinečnosti.    

27. 06. 2014: Interludium VII

Tak takéto zábery uverejňujeme radi. Svedčia, že festivalové prípravy sa dostávajú naozaj do posledného štádia, kedy aj v samotnom meste Kremnica je oznamované, že v hradnom kostole sv. Kataríny bude znieť skvelá organová hudba. Iste, na prvom mieste bude stáť vždy naša internetová komunikácia s festivalovými priaznivcami, ale nové farebné bannery oslovia každého návštevníka mesta. Pre festivalových návštevníkov máme pripravené aj bulletiny s podrobnými informáciami o celom projekte Kremnický hradný organ 2014. Ako naši dlhoroční návštevníci vedia, každý festivalový ročník  sa pripravuje s jeden až trojročným predstihom, aby sme  mohli predstaviť tých umelcov, ktorí patria aktuálne k najlepším. Preto už teraz pripravujeme  19. ročník, kde medzi inými excelentnými osobnosťami bude maďarsko-rakúsky organista, hrávajúci s Viedenskými filharmonikmi a dirigentom Gustavom Dudamelom. Kto len trochu  vie kto sú spomenuté umelecké super veličiny uzná, že pohybovať sa čo len v blízkosti týchto umelcov je kredit na nezaplatenie, nieto byť ich aktívnym spolupracovníkom. Ale o týchto detailoch neskôr. Kremničanka Svetlana Šverhová pripravila pre nás zopár záberov na ilustráciu predfestivalovej atmosféry. Aj keď výzdoba nie je ešte v definitívnom šate, nateraz máme z nej radosť. V piatok očakávame príchod prvého hosťa, Johannesa Zeinlera z Rakúska, tu v Aktualitách budeme o tom podrobne informovať.
 

Tento posledný obrázok vyvolal najviac ohlasov, a síce preto, že napriek novému, aktuálnemu banneru čitateľom a návštevníkom chýbalo čosi slávnostné, tak ako to bolo minulý rok. Ozdobou boli bordové látkové závesy, ktoré nielen zvýraznili bránu do mesta, ale samotnému festivalovému oznamu pridali punc slávnostnej udalosti. Samozrejme, látku sme mali pripravenú, ale pracovníci Mestského úradu ju v týchto dňoch nastrihali a zošili do takého tvaru, aby sa dala čo najkrajšie nainstalovať. Takže teraz je už výzdoba tak ako má byť.
 
 
 
Okrem vyzdobeného barbakanu sú v meste osadené žlté tabuľky, ktoré navigujú motoristov priamo k Severnej bráne. © 1997-2024 Ars Consulting Bratislava